C?p c?u 05: 02032.207.488

??ng nh?p

Dnh cho nhn vin y t?

HOTLINE

C?P C?U 05:02032.207.488

B? Y T?:1900-9095

S? Y T?:0965.43.13.13

 

 

Khoa Y h?c c? truy?n - ph?c h?i ch?c n?ng

Gi?i thi?u khoa ?ông y ph?c h?i ch?c n?ng

 dongy1

 

I. Gi?i thi?u

  Khoa ?ông y và ph?c h?i ch?c n?ng là m?t khoa ?i?u tr? chuyên sâu k?t h?p y h?c c? truy?n và y h?c hi?n ??i thu?c trung tâm y t? Móng Cái.

  ???c thành l?p 8/3/2007,khoa  có ch?c n?ng khám,t? v?n và ?i?u tr? n?i trú,ph?i h?p các khoa lâm sàng b?ng các ph??ng pháp Y h?c dân t?c k?t h?p V?t lý tr? li?u và Ph?c h?i ch?c n?ng trên n?n t?ng máy móc trang thi?t b? hi?n ??i cùng ??i ng? Y Bác s?,k? thu?t viên  có trình ?? chuyên sâu.

V? trí: T?ng 3 nhà…..

II.T? ch?c nhân s?

1.Nhân l?c:

Bác s?:04

Y s?:03

K? thu?t viên:02

2.Lãnh ??o khoa:

-Ph? trách khoa:Y s? Nguy?n Thúy Vinh

-K? thu?t viên tr??ng:KTV V? V?n Lân

3.Bác s? :

-Bác s? Nguy?n V?n Th?c

-Bác s? Nguy?n Thu Nga

-Bác s? ?? Th? H?i Linh

-Bác s? Tr?n Th? H?i Hà

III.Công tác ?i?u tr?

1.?i?u tr? v?t lí tr? li?u

-?i?u tr? b?ng ?i?n xung,?i?n phân :

dongy2

Gi?m ?au do ?c ch? d?n truy?n c?m giác.

          T?ng tu?n hoàn t?i ch?.

          T?ng tr??ng l?c c? và ph?c h?i s?c c? li?t.

          T?ng nuôi d??ng c?c b?,t?ng chuy?n hóa.

-?i?u tr? b?ng siêu âm ?i?u tr? :

dongy3

          T?ng tu?n hoàn

          Gi?m ?au giãn c?

          Gi?m phù n? sau ch?n th??ng

          T?ng tái sinh t? ch?c

-?i?u tr? b?ng laser :

dongy4

          Các t?n th??ng da và niêm m?c,v?t th??ng loét

          Kích thích huy?t v? kinh l?c thay châm c?u

          Kích thích ?i?m v?n ??ng Erb trong ph?c h?i th?n kinh c? theo cung ph?n x? ??t ?o?n

-?i?u tr? b?ng máy kéo giãn c?t s?ng:

dongy5

Gi?i phóng chèn ép r?,t?ng nuôi d??ng c?c b?

T?ng t?m v?n ??ng c?a ?o?n c?t s?ng b? gi?i h?n

Khôi ph?c v? trí ??a ??m trong ph?ng,thoát v? m?i

Gi?m tri?u ch?ng m?t ???ng cong sinh lý trong các b?nh dù v?o c?t s?ng.v.v.v

-?i?u tr? b?ng máy ?i?n tr??ng cao áp:

dongy6

Kích thích chuy?n hóa và t?ng ho?t tính t? bào

?i?u hòa h? th?n kinh th?c v?t

-?i?u tr? b?ng sóng ng?n :

dongy7

          Ch?ng viêm nh? viêm quanh kh?p vai,viêm bao ho?t d?ch…

Gi?m s?ng n? t? máu sau ch?n th??ng.

Gi?m ?au.

-?i?u tr? Parafin :

dongy8

Gi?m ?au,giãn c?

T?ng tu?n hoàn

-?i?u tr? h?ng ngo?i

dongy9

Gi?m ?au,ch?ng viêm,t?ng tu?n hoàn

2.?i?u tr? ph?c h?i ch?c n?ng

M?t s? hình ?nh

dongy10

-T?p kh?p g?i sau m? k?t h?p x??ng

dongy11

-T?p b?nh nhân viêm quanh kh?p vai

3.?i?u tr? y h?c c? truy?n

-Châm c?u

dongy12

dongy13

-Giác h?i

dongy14

-S?c thu?c thang và ?óng gói

dongy15

IV.M?t s? b?nh ?i?u tr? ? khoa

STT Tên b?nh STT Tên b?nh
1 Ph?ng ??a ??m,thoát v? ??a ??m c?t s?ng 11 PHCN sau m? k?t h?p x??ng
2 Thoái hóa c?t s?ng l?ng 12 PHCN sau m? n?i gân
3 ?au l?ng 13 PHCN sau thay kh?p
4 ?au th?n kinh t?a 14 PHCN di ch?ng ch?n th??ng s? não
5 ?au th?n kinh liên s??n 15 PHCN di ch?ng Tai bi?n m?ch máu não
6 Thoái hóa kh?p g?i 16 PHCN di ch?ng b?i não
7 ?au vai gáy 17 PHCN t?n th??ng t?y s?ng,li?t t?y
8 H?i ch?ng c? vai cánh tay 18 PHCN b?nh lý hô h?p m?n tính
9 H?i ch?ng Tenis Elbow 19 PHCN c?ng kh?p sau b?t ??ng
10 Viêm quanh kh?p vai


Tin mới hơn:

 

Tin t?c s? ki?n

BSCK II - HONG TR?NG GIANG Th?c s? - ?INH HNG MINH BSCK I - ??NG MINH THU BSCK I - D??NG QU?C NINH BS - L??NG TH? H?I NH BSCK I - ?? TR??NG GIANG BS - KH?NG MINH TON

Giám ??c, Th?y thu?c ?u tú


Phó giám ??c

BSCK I - ??NG MINH THU

Phó giám ??c

BSCK I - D??NG QU?C NINH

Phó giám ??c


Tr??ng phòng KHTH

BSCK I - ?? TR??NG GIANG

Tr??ng khoa nhi


Bác s? khoa ngo?i

GI?I THI?U

 

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ???c h?p nh?t b?i 02 ??n v?: B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái và Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái t?i quy?t ??nh s?: 1330/Q?-UBND ngày 29/4/2016 c?a UBND t?nh Qu?ng Ninh v? vi?c thành l?p Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái tr?c thu?c S? Y t? trên c? s? h?p nh?t Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái v?i

B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái.

??c ti?p

TRUNG TÂM Y T? THÀNH PH? MÓNG CÁI
??a ch?: ???ng Tu? T?nh, ph??ng Ninh D??ng, TP Móng Cái, t?nh Qu?ng Ninh
?i?n tho?i: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP S?: 01/GPS?-STTTT c?p ngày 26/03/2018

Kh?o st s? hi lng c?a ng??i b?nh