C?p c?u 05: 02032.207.488

??ng nh?p

Dnh cho nhn vin y t?

HOTLINE

C?P C?U 05:02032.207.488

B? Y T?:1900-9095

S? Y T?:0965.43.13.13

 

 

"V? vi?c GS.TS. Nguy?n V?n Kính – Giám ??c B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng v? Khám, T? v?n, ?i?u tr? t?i Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ngày 04/10/2018"

Th?c hi?n ch??ng trình ?ào t?o và ch? ??o tuy?n c?a B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng, Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái m?i: GS.TS. Nguy?n V?n Kính – Giám ??c B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng

V? khám t? v?n các b?nh v? gan - m?t, ???ng hô h?p, truy?n nhi?m nh? các b?nh viêm gan virus, cúm mùa, b?nh tay chân mi?ng, s?t phát ban, s?t xu?t huy?t …

Th?i gian: Th? n?m, ngày 4 tháng 10 n?m 2018 (Sáng t? 8h ??n 11h30, Chi?u t? 14h ??n 16h30).

?ây là c? h?i t?t giúp ng??i b?nh trên ??a bàn Thành ph? Móng Cái ???c Giáo s? tuy?n Trung ??ng khám, t? v?n, ?i?u tr?, ???c h??ng d?ch v? k? thu?t cao ngay t?i ??a ph??ng, giúp gi?m b?t khó kh?n và t?n kém khi ng??i b?nh ph?i ?i xa.

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái trân tr?ng thông báo ??n t?t c? nhân dân trên ??a bàn Thành ph? Móng Cái và các vung lân c?n bi?t và gi?i thi?u cho ng??i b?nh thu?c các chuyên khoa trên ??n Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ?? ???c khám, t? v?n và ?i?u tr? t? nguy?n, theo yêu c?u.

?? bi?t thêm thông tin chi ti?t xin vui lòng liên h?: CN Ph?m Ng?c Long – Phòng QLCL-CTXH S? ?i?n tho?i: 093 1566651.

 Kết quả hình ảnh cho thông báo


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tin t?c s? ki?n

BSCK II - HONG TR?NG GIANG Th?c s? - ?INH HNG MINH BSCK I - ??NG MINH THU BSCK I - D??NG QU?C NINH BS - L??NG TH? H?I NH BSCK I - ?? TR??NG GIANG BS - KH?NG MINH TON

Giám ??c, Th?y thu?c ?u tú


Phó giám ??c

BSCK I - ??NG MINH THU

Phó giám ??c

BSCK I - D??NG QU?C NINH

Phó giám ??c


Tr??ng phòng KHTH

BSCK I - ?? TR??NG GIANG

Tr??ng khoa nhi


Bác s? khoa ngo?i

GI?I THI?U

 

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ???c h?p nh?t b?i 02 ??n v?: B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái và Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái t?i quy?t ??nh s?: 1330/Q?-UBND ngày 29/4/2016 c?a UBND t?nh Qu?ng Ninh v? vi?c thành l?p Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái tr?c thu?c S? Y t? trên c? s? h?p nh?t Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái v?i

B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái.

??c ti?p

TRUNG TÂM Y T? THÀNH PH? MÓNG CÁI
??a ch?: ???ng Tu? T?nh, ph??ng Ninh D??ng, TP Móng Cái, t?nh Qu?ng Ninh
?i?n tho?i: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP S?: 01/GPS?-STTTT c?p ngày 26/03/2018

Kh?o st s? hi lng c?a ng??i b?nh