C?p c?u 05: 02032.207.488

??ng nh?p

Dnh cho nhn vin y t?

HOTLINE

C?P C?U 05:02032.207.488

B? Y T?:1900-9095

S? Y T?:0965.43.13.13

 

 

 

B?nh s?ilà b?nh truy?n nhi?m c?p tính do vi rút s?i gây ra. B?nh lây t? ng??i sang ng??i ch? y?u qua ???ng hô h?p, b?nh xu?t hi?n quanh n?m nh?ng ch? y?u x?y ra vào mùa ?ông – xuân. B?nh th??ng g?p ? tr? em d??i 5 tu?i ho?c c?ng có th? g?p ? ng??i l?n, do ch?a ???c tiêm phòng S?i ho?c ?ã tiêm phòng nh?ng ch?a ???c tiêm ?? li?u. Các tri?u ch?ng th??ng g?p: s?t, phát ban kèm theo ít nh?t m?t tri?u ch?ng sau ho, ch?y n??c m?i, ?au m?t ??, n?i h?ch, s?ng ?au kh?p. B?nh s?i n?u không ???c ?i?u tr? k?p th?i có th? gây ra nhi?u bi?n ch?ng nguy hi?m nh? mù lòa, tiêu ch?y c?p, viên ph?i, th?m chí có thêt viêm não d? d?n ??n t? vong, b?nh ??c bi?t nghiêm tr?ng ? tr? nh?, tr? suy dinh d??ng. ??i v?i ph? n? có thai m?c b?nh s?i khi mang thai có th? gây s?y thai ho?c ?? non.

B?nh Rubellalà b?nh do vi rút gây ra và có th? phát tri?n thành d?ch, nh?t là ? nh?ng n?i t?p trung ?ông ng??i. B?nh x?y ra ? m?i l?a tu?i. Rubenla gây qua ???ng hô h?p, lây lan do ti?p xúc v?i ch?t ti?t qua ???ng m?i, h?ng c?a b?nh nhân. Các tri?u ch?ng th??ng g?p: S?t nh? 1-2 ngày, sau ?ó phát ban bi?u hi?n b?ng nh?ng ch?m ho?c m?ng màu h?ng hay ?? nh?t, b?t ??u t? m?t và lan xu?ng mình, tay, chân. Nh?c ??u, m?t m?i, bi?ng ?n, th??ng có s? m?i và viêm m?t ??. M?t s? tr??ng h?p có ?au kh?p. ?ôi khi ng??i b? nhi?m có bi?u hi?n nh? ho?c không có tri?u ch?ng gì. Rubenla là b?nh lành tính ít gây bi?n ch?ng viêm ph?i, viêm não hay t? vong ? tr? em nh?ng ??c bi?t nguy hi?m ? ph? n? mang thai, nh?t là trong 3 tháng ??u c?a thai k?, có nguy c? gây s?y thai, ?? non, d? t?t b?m sinh.

Khuy?n cáo ng??i dân và c?ng ??ng m?t s? bi?n pháp phòng ch?ng b?nh s?i/Rubella:

Tiêm v?c xin phòng b?nh s?i/rubella là bi?n pháp phòng b?nh quan tr?ng nh?t. Các gia ?ình c?n ch? ??ng ??a tr? t? 9 tháng ??n 2 tu?i ch?a  tiêm ho?c tiêm ch?a ?? 2 m?i v?c xin s?i ho?c tr? t? 1 tu?i ??n 14 tu?i ?i tiêm v?c xin S?i/Rubella ??y ?? và ?úng l?ch. ?? phòng b?nh có hi?u qu?, tr? c?n ???c tiêm ?? 2 m?i.

C:\Users\Hoang Gia\Pictures\tang-cuong-chat-luong-cong-tac-tiem-chung-mo-rong.jpg

Tr? c?n ???c tiêm v?c xin phòng b?nh ??y ?? ?? tránh nguy c? nhi?m b?nh

H?n ch? ti?p xúc v?i ng??i b?nh ho?c ng??i có nghi ng? m?c b?nh s?i/Rubella. Khi ti?p xúc v?i ng??i b?nh ph?i ?eo kh?u trang phòng h? cá nhân. Th??ng xuyên r?a tay b?ng xà phòng khi ch?m sóc tr?. Ph? n? có thai tuy?t ??i không ti?p xúc v?i ng??i m?c b?nh rubella.

Gi? v? sinh thân th?, m?i, h?ng, m?t và r?ng mi?ng hàng ngày, nh?t là ??i v?i tr? nh?. ??m b?o nhà ? và nhà v? sinh thông thoáng, s?ch s?. 

C:\Users\Hoang Gia\Pictures\rau-tay-1-37a77.jpg

R?a tay th??ng xuyên là gi?i pháp ??n gi?n giúp h?n ch? nguy c? lây nhi?m b?nh s?i/Rubenla

Nhà tr?, m?u giáo, tr??ng h?c n?i t?p trung ?ông tr? em c?n gi? gìn v? sinh s?ch s?, thông thoáng; th??ng xuyên kh? trùng ?? ch?i, d?ng c? h?c t?p và phòng h?c b?ng các ch?t sát khu?n thông th??ng.

Khi phát hi?n có các d?u hi?u s?t, ho, ch?y n??c m?i, phát ban c?n s?m cách ly và ??a b?nh nhân ??n các c? s? y t? g?n nh?t ?? ???c th?m khám, t? v?n ?i?u tr? k?p th?i.

 

Tin t?c s? ki?n

BSCK II - HONG TR?NG GIANG Th?c s? - ?INH HNG MINH BSCK I - ??NG MINH THU BSCK I - D??NG QU?C NINH BS - L??NG TH? H?I NH BSCK I - ?? TR??NG GIANG BS - KH?NG MINH TON
BSCK II - HONG TR?NG GIANG

Giám ??c, Th?y thu?c ?u tú

Th?c s? - ?INH HNG MINH

Phó giám ??c

BSCK I - ??NG MINH THU

Phó giám ??c

BSCK I - D??NG QU?C NINH

Phó giám ??c

BS - L??NG TH? H?I NH

Tr??ng phòng KHTH

BSCK I - ?? TR??NG GIANG

Tr??ng khoa nhi

BS - KH?NG MINH TON

Bác s? khoa ngo?i

GI?I THI?U

 

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ???c h?p nh?t b?i 02 ??n v?: B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái và Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái t?i quy?t ??nh s?: 1330/Q?-UBND ngày 29/4/2016 c?a UBND t?nh Qu?ng Ninh v? vi?c thành l?p Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái tr?c thu?c S? Y t? trên c? s? h?p nh?t Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái v?i

B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái.

??c ti?p

TRUNG TÂM Y T? THÀNH PH? MÓNG CÁI
??a ch?: ???ng Tu? T?nh, ph??ng Ninh D??ng, TP Móng Cái, t?nh Qu?ng Ninh
?i?n tho?i: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP S?: 01/GPS?-STTTT c?p ngày 26/03/2018

Kh?o st s? hi lng c?a ng??i b?nh