C?p c?u 05: 02032.207.488

??ng nh?p

Dnh cho nhn vin y t?

HOTLINE

C?P C?U 05:02032.207.488

B? Y T?:1900-9095

S? Y T?:0965.43.13.13

 

 

BS. Nguy?n Tr?ng H?ng - Phó Tr??ng khoa Dinh d??ng lâm sàng và ti?t ch?, Vi?n Dinh d??ng Qu?c gia cho bi?t, dinh d??ng h?p lý là m?t trong ba ph??ng pháp c? b?n ?? ?i?u tr? b?nh ?ái tháo ???ng, bên c?nh vi?c thay ??i l?i s?ng và s? d?ng thu?c.

“Dinh d??ng h?p lý là v?n ?? then ch?t giúp duy trì cân n?ng, ki?m soát ???ng huy?t, tránh các bi?n ch?ng: t?ng hay h? ???ng huy?t cho ng??i b?nh”- BS. BS. Nguy?n Tr?ng H?ng nh?n m?nh.

Chính vì v?y, nh?m ?n ??nh ???ng huy?t thì ng??i b?nh ?ái tháo ???ng nên tuân th? các nguyên t?c sau:

1. Nên ?n ?n ??nh s? l??ng glucid (ch?t b?t ???ng) trong các b?a ?n phù h?p v?i mình, bi?t thay th? th?c ?n giàu tinh b?t.

2. L?a ch?n các th?c ph?m có ch? s? ???ng huy?t th?p (<55%), c?n ph?i h?p các th?c ph?m có nhi?u ch?t x?. Các th?c ph?m có nhi?u ch?t x? nh? g?o l?t, bánh m? ?en, rau, c?,… m?i ngày ?n t? 300g - 500g rau.

BS. Nguy?n Tr?ng H?ng t? v?n ch? ?? dinh d??ng phòng b?nh ?ái tháo ???ng cho ng??i dân t?i Ngày h?i th? gi?i phòng ch?ng b?nh ?ái tháo ???ng n?m 2018.

BS. Nguy?n Tr?ng H?ng t? v?n ch? ?? dinh d??ng phòng b?nh ?ái tháo ???ng cho ng??i dân t?i Ngày h?i th? gi?i phòng ch?ng b?nh ?ái tháo ???ng n?m 2018.

3. Tránh nh?ng b?a ?n l?n, có th? chia thành nhi?u b?a nh? n?u ???ng huy?t ki?m soát không t?t, nên ?n ba b?a chính và có thêm ít nh?t m?t b?a ph?.

4. Gi? ?úng gi? ?n theo l?ch. Không b? b?a ?n ngay c? khi ?m ho?c c?m th?y m?t m?i và không mu?n ?n, nên thay th? b?ng th?c ?n phù h?p.

5. Tránh ?n và/ho?c u?ng các th?c ph?m nhi?u ???ng, ???ng h?p thu nhanh nh? ???ng kính, ???ng m?t, m?t ong, các lo?i m?t, qu? chín khô, k?o, socola, n??c ng?t ?óng chai.

6. ?n h?n ch? các th?c ph?m ngu?n g?c ??ng v?t có nhi?u m?, cholesterol (th?t m?, m?, b?, ph? t?ng ??ng v?t…). Nên ?n các th?c ph?m có ch?a ch?t béo t?t cho s?c kh?e nh? ??u ph?, v?ng l?c, cá…

?n d?u th?c v?t thay cho m? ??ng v?t và ? d?ng tr?n n?m, salad. H?n ch? các món xào nhi?u d?u ho?c m?, các món rán, n??ng…

Dinh d??ng h?p lý là m?t trong ba ph??ng pháp c? b?n ?? ?i?u tr? b?nh ?ái tháo ???ng.

Dinh d??ng h?p lý là m?t trong ba ph??ng pháp c? b?n ?? ?i?u tr? b?nh ?ái tháo ???ng.

7. C? g?ng ?n gi?m l??ng mu?i, gia v? ch?a mu?i ??n m?c có th? ch?p nh?n, ??c bi?t khi b? t?ng huy?t áp, suy th?n.

8. C? g?ng h?n ch? s? d?ng các th?c u?ng có c?n nh? r??u, bia.

9. Nên duy trì cân n?ng “nên có”.

10. Nên ?i khám s?c kh?e ??nh k? ho?c theo h?n c?a bác s?.

Báo ??ng 80 ca t? vong m?i ngày vì b?nh ?ái tháo ???ng

Trong các b?nh không lây nhi?m, b?nh ?ái tháo ???ng chi?m t? l? t? vong ??ng th? 3. Theo s? li?u Liên ?oàn ?ái tháo ???ng th? gi?i (IDF) ?ã công b? n?m 2017, ??c tính c? 11 ng??i tr??ng thành (20-79 tu?i) l?i có 1 ng??i b? ?ái tháo ???ng t??ng ???ng 425 tri?u ng??i. ??c tính ??n n?m 2045 s? có g?n 700 tri?u ng??i m?c b?nh ti?u ???ng.

T?i Vi?t Nam, báo cáo c?a B? Y t? cho th?y, c? 5 ng??i tr??ng thành thì có 1 ng??i m?c t?ng huy?t áp và trong 25 ng??i thì có 1 ng??i b? b?nh ?ái tháo ???ng. Trong nhóm tu?i t? 18 ??n 69, t? l? hi?n m?c t?ng huy?t áp là 18,9%. B?nh không lây nhi?m ?ang tr? thành gánh n?ng l?n v? kinh t?, d? báo trong 20 n?m t?i, toàn th? gi?i s? m?t ?i 47.000 t? USD do các b?nh không lây nhi?m gây ra.

Riêng trong n?m 2017, có 29.000 ng??i ch?t do các nguyên nhân có liên quan ??n ?ái tháo ???ng, t??ng ???ng v?i 80 ca t? vong/ngày.

(Ngu?n: suckhoedoisong).

 

Tin t?c s? ki?n

BSCK II - HONG TR?NG GIANG Th?c s? - ?INH HNG MINH BSCK I - ??NG MINH THU BSCK I - D??NG QU?C NINH BS - L??NG TH? H?I NH BSCK I - ?? TR??NG GIANG BS - KH?NG MINH TON

Giám ??c, Th?y thu?c ?u tú


Phó giám ??c

BSCK I - ??NG MINH THU

Phó giám ??c

BSCK I - D??NG QU?C NINH

Phó giám ??c


Tr??ng phòng KHTH

BSCK I - ?? TR??NG GIANG

Tr??ng khoa nhi


Bác s? khoa ngo?i

GI?I THI?U

 

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ???c h?p nh?t b?i 02 ??n v?: B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái và Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái t?i quy?t ??nh s?: 1330/Q?-UBND ngày 29/4/2016 c?a UBND t?nh Qu?ng Ninh v? vi?c thành l?p Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái tr?c thu?c S? Y t? trên c? s? h?p nh?t Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái v?i

B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái.

??c ti?p

TRUNG TÂM Y T? THÀNH PH? MÓNG CÁI
??a ch?: ???ng Tu? T?nh, ph??ng Ninh D??ng, TP Móng Cái, t?nh Qu?ng Ninh
?i?n tho?i: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP S?: 01/GPS?-STTTT c?p ngày 26/03/2018

Kh?o st s? hi lng c?a ng??i b?nh