C?p c?u 05: 02032.207.488

??ng nh?p

Dnh cho nhn vin y t?

HOTLINE

C?P C?U 05:02032.207.488

B? Y T?:1900-9095

S? Y T?:0965.43.13.13

 

 

 

 

Hi?n nay c?ng có m?t s? ý ki?n cho r?ng n?u u?ng bia thì ít gây h?i cho s?c kh?e h?n so v?i u?ng r??u. ?ây là quan ni?m không ?úng b?i vì tác h?i ch? y?u là do ch?t c?n (ethanol) trong ?? u?ng gây ra, vì v?y tác h?i do r??u, bia không ph? thu?c vào lo?i ?? u?ng (là bia hay r??u) mà ph? thu?c vào l??ng u?ng (tiêu th? bao nhiêu gam c?n) và cách th?c u?ng (t?n su?t s? d?ng).

 

U�ng bia rượu, dù tư�ng ít, vẫn có th� làm bạn mắc 7 loại ung thư khác nhau - Ảnh 3.

M?t v?n ?? ?áng quan tâm khác ?ó là r??u, bia gây l? thu?c làm cho ng??i u?ng không t? ki?m soát ???c hành vi u?ng c?a b?n thân. Ch?t c?n là m?t ch?t h??ng th?n gây nghi?n, n?u u?ng th??ng xuyên s? làm cho ng??i u?ng ph?i gia t?ng li?u dùng và tái s? d?ng. D??i ?ây là m?t s? b?nh do r??u, bia gây nên.

 

Thi?u máu

U?ng nhi?u r??u có th? làm gi?m ??t ng?t s? l??ng h?ng c?u trong máu giúp v?n chuy?n oxy ?? nuôi c? th?, gây ra thi?u máu. Nh?ng ng??i thi?u máu th??ng b? các tri?u ch?ng nh? m?t m?i, khó th?, chóng m?t và kém minh m?n…

https://kenh14cdn.com/2017/1-1506406877740.jpg

 

Ung th?

B?nh ung th? ? ng??i s? d?ng r??u th??ng liên quan ??n mi?ng, h?ng, thanh qu?n, th?c qu?n, gan, vú và vùng tr?c tràng. Nguy c? ung th? càng t?ng ? nh?ng ng??i u?ng r??u kèm hút thu?c lá.

 

B?nh tim m?ch

U?ng nhi?u r??u, nh?t là nghi?n r??u, s? làm cho các ti?u c?u trong máu có khuynh h??ng t?o thành c?c máu ?ông, nguyên nhân d?n ??n ?au tim ho?c ??t qu?. R??u c?ng có th? gây ra b?nh c? tim, làm cho c? tim suy y?u, ??ng th?i làm lo?n nh?p tim.

Chá»? biết là uá»?ng nhiá»u rượu có hại, bạn Ä?ã biết nó thật sá»± khủng khiếp thế nào chÆ°a? - Ảnh 3.

 

X? gan

R??u là ch?t ??c c?a các t? bào gan, nh?ng ng??i nghi?n r??u lâu n?m d? b? x? gan do mô gan bi?n thành s?o và m?t ch?c n?ng ho?t ??ng. Tuy nhiên, ch?a th? kh?ng ??nh t?t c? nh?ng ng??i u?ng r??u s? phát tri?n thành x? gan, vì có nh?ng ng??i u?ng r?t nhi?u r??u mà không h? b? x? gan, trong khi có nh?ng ng??i u?ng r?t ít l?i b? x? gan. ??c bi?t, ph? n? u?ng r??u d? b? x? gan h?n nam gi?i.

Chá»? biết là uá»?ng nhiá»u rượu có hại, bạn Ä?ã biết nó thật sá»± khủng khiếp thế nào chÆ°a? - Ảnh 4.T?n th??ng gan

 

M?t trí nh?

? ng??i già, b? não teo l?i, trung bình 1,9% m?i th?p k?. ?ó là m?t chu trình bình th??ng ? nh?ng ng??i không u?ng r??u. Tuy nhiên, khi u?ng r??u, t?c ?? teo l?i c?a m?t s? vùng tr?ng ?i?m trong não t?ng nhanh h?n, d?n ??n m?t trí nh? và m?t s? tri?u ch?ng khác nh? suy gi?m kh? n?ng tính toán, phán xét và kh? n?ng gi?i quy?t v?n ??.

 

S?ng run

B?nh s?ng run ch? x?y ra ? ng??i nghi?n r??u mà nguyên nhân là do nhi?m ??c h? th?n kinh và r?i lo?n chuy?n hóa do r??u. B?nh xu?t hi?n sau khi ng?ng u?ng r??u t? kho?ng 12 - 48 gi? v?i 2 nhóm tri?u ch?ng n?i b?t:

- R?i lo?n ý th?c ki?u mê s?ng làm cho ng??i b?nh m?t n?ng l?c ??nh h??ng không gian và th?i gian, nh?n d?ng ng??i thân kém, m?t ng? hoàn toàn hay ng? ch?p ch?n v?t vã v?i nhi?u ác m?ng; luôn ? trong tình tr?ng lo âu, s? hãi, c?ng th?ng, nhìn nh?ng không th?y; có các ?o giác, ?o thanh... nên hay có các ph?n ?ng t? v? nguy hi?m cho ng??i xung quanh.

- Các r?i lo?n v? th?n kinh nh? toàn thân run l?p c?p, nói chuy?n l?p b?p không rõ ràng, ?i lo?ng cho?ng nên r?t d? v?p ngã gây gãy x??ng, v? t?ng... Tr??ng h?p n?ng h?n, có th? còn có c? c?n co gi?t nh? ??ng kinh.

Ng??i b? s?ng run còn có các r?i lo?n th?n kinh th?c v?t tr?m tr?ng nh? ra m? hôi ??m ?ìa nh? t?m ngay c? khi ngh? ng?i, khát n??c, da tái, kém ?àn h?i, ti?u ít, bu?n nôn, nôn, ?au b?ng, ?i l?ng, s?t, tim ??p nhanh, huy?t áp không ?n ??nh... S?ng run có th? t? thuyên gi?m sau vài ngày, tuy nhiên ?ây ch? là s? ít. Ph?n l?n tr??ng h?p n?u không ?i?u tr? s? ti?n tri?n x?u, các r?i lo?n ngày càng tr?m tr?ng, khi?n ng??i b?nh có nguy c? t? vong.

 

Gout

B?nh Gout là m?t tình tr?ng viêm hình thành do s? tích t? axit uric ? các kh?p và gây ra ?au ??n. Ngoài y?u t? di truy?n, r??u và ch? ?? dinh d??ng c?ng ?óng vai trò l?n gây ra b?nh Gout. Nh?ng ng??i b?nh Gout u?ng nhi?u r??u s? khi?n b?nh tr?m tr?ng h?n.

 

Huy?t áp cao

U?ng r??u, ??c bi?t là nghi?n r??u, s? làm huy?t áp t?ng cao. N?u tình tr?ng này kéo dài, nh?ng ?nh h??ng trên s? thành mãn tính. Huy?t áp cao còn d?n ??n nhi?u v?n ?? s?c kh?e khác bao g?m c? b?nh th?n, b?nh tim và ??t qu?.

 

B?nh ph?i

Kho?ng 5% l??ng c?n trong máu s? nhanh chóng khu?ch tán vào trong các ph? nang. T?i ?ây dung d?ch c?n s? ???c làm ?m và chuy?n chúng thành d?ng h?i mà khi chúng ta th? ra, các phân t? h?i này s? là tiêu chí ?? ?o l??ng c?n trong h?i th?.

N?u u?ng r??u trong m?t th?i gian dài, ch?t c?n s? làm m?t ?i ch?t ch?ng oxy hóa quan tr?ng trong ph?i, t? ?ó ph?i b? t?n th??ng v?nh vi?n, vì th? ng??i nghi?n r??u r?t d? m?c các b?nh v? ph?i nh?: viêm ph?i, viêm ph? qu?n m?n tính, các b?nh nhi?m khu?n ???ng hô h?p khác... Nh?ng b?nh này ? ng??i nghi?n r??u th??ng n?ng h?n, di?n bi?n nhanh h?n, t? l? ph?i nh?p vi?n cao h?n, th?i gian ?i?u tr? dài h?n và t? l? t? vong cao h?n ? ng??i không nghi?n r??u t?i trên 20%.

 

Chá»? biết là uá»?ng nhiá»u rượu có hại, bạn Ä?ã biết nó thật sá»± khủng khiếp thế nào chÆ°a? - Ảnh 9.

B?nh viêm loét d? dày - tá tràng

Sau khi ???c ??a vào c? th?, d? dày là tr?m d?ng chân ??u tiên c?a c?n. Ch? trong vòng 5 phút, 20% l??ng bia, r??u u?ng vào s? l?p t?c khu?ch tán vào máu. Ph?n bia, r??u còn t?n l?u t?i d? dày s? làm suy y?u các bi?u mô b?o v? d? dày, do ?ó làm t?ng nguy c? m?c b?nh v? d? dày v?i các tri?u ch?ng nh? ? nóng, viêm loét và ch?y máu.

 

Viêm t?y

Không ch? gây viêm d? dày, u?ng nhi?u r??u còn gây ra viêm t?y. Viêm t?y mãn tính s? ?nh h??ng ??n quá trình tiêu hóa, th??ng là nguyên nhân c?a ?au b?ng và tiêu ch?y kéo dài mà khó ?i?u tr? kh?i. Nh?ng tr??ng h?p viêm t?y mãn tính khác có th? có nguyên nhân do s?i, nh?ng có ??n 60% các s?i này là do r??u.

 

?? u?ng có c?n c?ng ?nh h??ng ??n kh? n?ng tình d?cvà có con

C?n là ch?t có tác d?ng ??c h?i ??n tinh hoàn và tinh trùng cho nên n?u nam gi?i u?ng r??u tr??c khi sinh ho?t tình d?c ch?ng nh?ng làm t?ng kh? n?ng s?y thai ? ng??i v? mà còn có th? ?nh h??ng ??n vi?c phát tri?n c?a ??a con sinh ra. N?u ng??i m? u?ng r??u trong th?i gian mang thai d? sinh ra các ??a tr? có khuy?t t?t v? trí tu?.

 

Ngoài ra, nghi?n r??u còn gây ?nh h??ng r?t l?n ??n ??i s?ng và tình hình an ninh tr?t t? xã h?i nh? b?o hành gia ?ình và gây r?i tr?t t? xã h?i. Tai n?n giao thông t?ng v?t và th??ng tâm có liên quan r?t nhi?u ??n r??u, nên n?u tham gia giao thông c?n r?t h?n ch? r??u bia.

 

Nh? v?y, chúng ta ?ã bi?t tác h?i c?a r??u bia không nh?ng ?nh h??ng ??n s?c kh?e (c? v? th? ch?t l?n tinh th?n) mà còn ?nh h??ng r?t nhi?u ??n ??i s?ng xã h?i nói chung, vì v?y chúng ta c?n ki?m soát l??ng r??u bia u?ng vào ?? tránh nh?ng sai l?m ?áng ti?c cho gia ?ình và xã h?i.

                                                      (Khoa KSDB-ATTP&YTCC)

 

Tin t?c s? ki?n

BSCK II - HONG TR?NG GIANG Th?c s? - ?INH HNG MINH BSCK I - ??NG MINH THU BSCK I - D??NG QU?C NINH BS - L??NG TH? H?I NH BSCK I - ?? TR??NG GIANG BS - KH?NG MINH TON
BSCK II - HONG TR?NG GIANG

Giám ??c, Th?y thu?c ?u tú

Th?c s? - ?INH HNG MINH

Phó giám ??c

BSCK I - ??NG MINH THU

Phó giám ??c

BSCK I - D??NG QU?C NINH

Phó giám ??c

BS - L??NG TH? H?I NH

Tr??ng phòng KHTH

BSCK I - ?? TR??NG GIANG

Tr??ng khoa nhi

BS - KH?NG MINH TON

Bác s? khoa ngo?i

GI?I THI?U

 

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ???c h?p nh?t b?i 02 ??n v?: B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái và Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái t?i quy?t ??nh s?: 1330/Q?-UBND ngày 29/4/2016 c?a UBND t?nh Qu?ng Ninh v? vi?c thành l?p Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái tr?c thu?c S? Y t? trên c? s? h?p nh?t Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái v?i

B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái.

??c ti?p

TRUNG TÂM Y T? THÀNH PH? MÓNG CÁI
??a ch?: ???ng Tu? T?nh, ph??ng Ninh D??ng, TP Móng Cái, t?nh Qu?ng Ninh
?i?n tho?i: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP S?: 01/GPS?-STTTT c?p ngày 26/03/2018

Kh?o st s? hi lng c?a ng??i b?nh