C?p c?u 05: 02032.207.488

??ng nh?p

Dnh cho nhn vin y t?

HOTLINE

C?P C?U 05:02032.207.488

B? Y T?:1900-9095

S? Y T?:0965.43.13.13

 

 

B?nh cúm mùa là b?nh truy?n nhi?m c?p tính v?i bi?u hi?n s?t, ?au ??u, ?au c?, m?t m?i, s? m?i, ?au h?ng và ho. Tác nhân gây b?nh ch? y?u do các ch?ng vi rút cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), cúm B và cúm C. B?nh có kh? n?ng lây nhi?m r?t cao, qua ???ng hô h?p, qua các gi?t nh? n??c b?t hay d?ch ti?t m?i h?ng do h?t h?i, ho kh?c. Thông th??ng b?nh di?n bi?n nh? và h?i ph?c trong vòng 2-7 ngày, nh?ng ??i v?i tr? em, ng??i l?n tu?i, ng??i có b?nh mãn tính v? tim ph?i, th?n, b?nh chuy?n hóa, thi?u máu ho?c suy gi?m mi?n d?ch..., b?nh có th? di?n bi?n n?ng h?n, d? b? bi?n ch?ng và có th? d?n ??n t? vong. Các tr??ng h?p m?c b?nh có xu h??ng gia t?ng vào mùa ?ông và mùa xuân.

?? ch? ??ng phòng ch?ng cúm mùa, B? Y t? khuy?n cáo ng??i dân th?c hi?n t?t các n?i dung sau:
1. ??m b?o v? sinh cá nhân, che mi?ng khi h?t h?i, th??ng xuyên r?a tay v?i xà phòng, v? sinh m?i, h?ng hàng ngày b?ng n??c mu?i.

2. Gi? ?m c? th?, ?n u?ng ?? ch?t ?? nâng cao th? tr?ng.

3. Tiêm v?c xin cúm mùa phòng b?nh.

4. H?n ch? ti?p xúc v?i b?nh nhân cúm ho?c các tr??ng h?p nghi ng? m?c b?nh khi không c?n thi?t.

5. Khi có tri?u ch?ng ho, s?t, s? m?i, ?au ??u, m?t m?i c?n ??n ngay c? s? y t? ?? ???c khám, x? trí k?p th?i.

(Ngu?n: C?c Y t? d? phòng, B? Y t?)

Hình ảnh có liên quan

 

Tin t?c s? ki?n

BSCK II - HONG TR?NG GIANG Th?c s? - ?INH HNG MINH BSCK I - ??NG MINH THU BSCK I - D??NG QU?C NINH BS - L??NG TH? H?I NH BSCK I - ?? TR??NG GIANG BS - KH?NG MINH TON

Giám ??c, Th?y thu?c ?u tú


Phó giám ??c

BSCK I - ??NG MINH THU

Phó giám ??c

BSCK I - D??NG QU?C NINH

Phó giám ??c


Tr??ng phòng KHTH

BSCK I - ?? TR??NG GIANG

Tr??ng khoa nhi


Bác s? khoa ngo?i

GI?I THI?U

 

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ???c h?p nh?t b?i 02 ??n v?: B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái và Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái t?i quy?t ??nh s?: 1330/Q?-UBND ngày 29/4/2016 c?a UBND t?nh Qu?ng Ninh v? vi?c thành l?p Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái tr?c thu?c S? Y t? trên c? s? h?p nh?t Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái v?i

B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái.

??c ti?p

TRUNG TÂM Y T? THÀNH PH? MÓNG CÁI
??a ch?: ???ng Tu? T?nh, ph??ng Ninh D??ng, TP Móng Cái, t?nh Qu?ng Ninh
?i?n tho?i: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP S?: 01/GPS?-STTTT c?p ngày 26/03/2018

Kh?o st s? hi lng c?a ng??i b?nh