KHOA DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ

Chất lượng - Hiệu quả- Lan tỏa niềm tin”

 

Cùng với sự ra đời của bệnh viện, Khoa Dược đã có mặt để cung ứng thuốc, hoá chất và vật tư tiêu hao. Đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.    

Hiện nay, với vai trò là một khoa Dược trong Trung tâm y tế, Khoa Dược luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban lãnh đạo Trung tâm y tế giao cho: Đảm bảo cung ứng thuốc, hoá chất theo nhu cầu của Trung tâm y tế. Đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị của Trung tâm y tế, làm tham mưu cho Giám đốc trong việc mua thuốc, hoá chất và thuốc thử. Phát triển công tác thông tin thuốc và dược lâm sàng trong Trung tâm y tế. Từ cơ sở này, Khoa Dược đã góp phần quan trọng vào việc sử dụng thuốc trong Trung tâm y tế an toàn hợp lý, hiệu quả.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.  Vị trí, chức năng:

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế là khoa trực thuộc Trung tâm y tế thành phố Móng Cái chịu trách nhiệm trực tiếp về các công tác Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế của đơn vị.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tham mưu cho Giám Đốc Trung tâm về toàn bộ công tác dược trong Trung tâm. Tổ chức công tác hoạt động khoa theo đúng quy chế công tác khoa dược do Bộ Y tế ban hành.

2.2. Lập kế hoạch, cung ứng và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý và công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tại, thảm họa.

2.3. Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản thuốc, hóa chất, y cụ đúng các quy chế chuyên môn.

2.4. Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong toàn Trung tâm.

2.5. Tham gia quản lý kinh phí thuốc. Thực hiện công tác kế toán dược.

2.6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng trong Trung tâm.

2.7. Thực hiện công tác dược lâm sàng, tham gia hội chẩn khi được yêu cầu, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia bình bệnh án trong các buổi sinh hoạt khoa học của Trung tâm, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

2.8. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

2.9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc.

2.10. Cấp phát thuốc theo đơn.

          2.11. Phối hợp cùng Khoa Kiểm soát bệnh tật - Y tế công cộng - an toàn thực phẩm phân phối sử dụng vaccine, sinh phẩm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên và dịch vụ;

          2.12. Căn cứ Kế hoạch chung của Trung tâm Y tế, khoa phối hợp cùng các khoa, phòng lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Trung tâm Y tế trình Giám đốc Trung tâm Y tế duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt;

          2.13. Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm và các bộ phận liên quan về: công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế,...; công tác đấu thầu,  mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước;

          2.14.  Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn;

          2.15. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy.

          2.16. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy;         

          2.17. Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong đơn vị trình Giám đốc Trung tâm Y tế;

2.18. Thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2.19. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

2.20. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

      Chủ động trong công tác tham mưu cho Giám đốc về chiến lược xây dựng, mua sắm và dung thuốc.

       Quản lý, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn , hợp lý và hiệu quả.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm y tế.

Phát triển công tác dược lâm sàng và thông tin thuốc.

Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa.

 

 HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU VỀ KHOA