PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

  “Trung thực, tận tâm, tận lực - Không nhầm, không lỡ, không thờ ơ”

 

 

Phòng Tài chính – Kế toán trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, được kiện toàn theo Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

I. CƠ CẤU, NHÂN LỰC

 

Trưởng phòng: Ths. Mai Thu Hiền

 

 

 

Tổng số nhân sự:  08 cán bộ, nhân viên

+ 02 Thạc sĩ

 + 03 Cử nhân 

+ 03 Cao đẳng

 II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

1. Chức năng:

Phòng Tài chính- Kế toán có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm trong tổ chức thực hiện công tác tài chính - kế toán trong Trung tâm theo đúng quy định nhà nước hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

- Lập dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hằng năm, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của Trung tâm. Chịu trách nhiệm về  tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán

- Đầu mối chủ trì và phối hợp với các khoa phòng xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Thực hiện và chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH cho viên chức, người lao động.

- Trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội,  thuế phải nộp của Trung tâm và cá nhân theo quy định.

- Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, yêu cầu và các nguồn dịch vụ.

- Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính: Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hàng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT …;

- Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết qủa kinh phí hoạt động của Trung tâm.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực phòng quản lý.

- Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong công tác bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.

- Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang  thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về tăng cường tiết kiệm, tránh lãng điện, nước, vật tư văn phòng. Phân công cán bộ mở sổ theo dõi tài sản. Thực hiện kiểm kê tài sản của phòng hàng năm theo quy định. Báo cáo mọi mặt hoạt động theo quy định của Trung tâm.

- Thực hiện quản lý người làm việc tại phòng về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của phòng và toàn Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG:

TẬP THỂ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN