PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Tiêu chí hành động:

“Đoàn kết- Chủ động- Sáng tạo- thành công vì sự phát triển Trung tâm Y tế”

 

Phòng Tổ chức hành chính trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, được kiện toàn theo Quyết định số 1334/QĐ-SYT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh

I. Nhân sự:

DS Hoàng Linh

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học

Điện thoại di động: 0905.366.888
Email: ds.linh.bvmc@gmail.com

Chức vụ: Phó phòng

 

Nhân viên:

-  Tổng số nhân viên: 07

1. Long Thị Chiêng

- Trình độ chuyên môn: Kế toán ĐH

2. Đỗ Thị Ngọc Oanh

- TĐCM: Văn Thư- Lưu trữ

3. Nguyễn Văn Lương

- TĐCM: CNKT Điện

4. Khúc Tiến Dung

- TĐCM: CĐ Điện lạnh

5. Lương Tú Phong

- TĐCM: Lái xe

6. Nguyễn Văn Lượng

- TĐCM: Lái xe

7. Bùi Duy Mùi

- TĐCM: Lái xe

8. Võ Thị Thu Hằng

- TĐCM: Kỹ sư Môi trường

II. Chức năng – nhiệm vụ

Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác hành chính quản trị trong Trung tâm.

Phòng Tổ chức – Hành chính là đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ chính như sau:

1. Quản lý và sử dụng viên chức và người lao động; đào tạo, bồi dưỡng; các chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

III. Kết quả hoạt động:

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm Y tế, với tiêu chí hành động: “Đoàn kết- Chủ động- Sáng tạo- thành công vì sự phát triển Trung tâm Y tế”, tập thể phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu cho Ban Giám đốc và tổ chức thực hiện đạt được các kết quả chính như sau:

1. Lập kế hoạch tổ chức bộ máy và biên chế, quy hoạch và đào tạo cán bộ; tuyển dụng nhân lực phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Hoàn tất hồ sơ về hợp đồng, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, cử đi đào tạo, nâng bậc lương, xếp chuyển chức danh nghề nghiệp, đánh giá phân loại, thi đua khen thưởng, kỉ luật, thống kê báo cáo lao động và quản lý hồ sơ cán bộ theo đúng yêu cầu và thời gian qui định. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm Y tế.

2. Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi, đến, bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Y tế theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, công nghệ thông tin của Trung tâm Y tế.

3. Triển khai thực hiện tốt: “Quy tắc ứng xử”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “ Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ” và  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Đảm bảo cung cấp đủ điện, nước sạch và xử lí nước thải. Xây dựng môi trường Trung tâm Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo công tác an ninh- trật tự, phòng chống cháy nổ, đơn vị đạt chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự” và “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

6. Thực hiện kịp thời công tác vận chuyển bệnh cấp cứu và phục vụ công tác; Phối hợp đảm bảo các điều kiện tổ chức các Hội nghị, lễ, hoạt động phong trào của đơn vị.