PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

“Thân thiện - Gắn kết - Trách nhiệm - Hiệu quả”

 

I. Cơ cấu tổ chức:

Nhân lực: Hiện nay phòng có 05 cán bộ, viên chức và Hợp đồng lao động.

1. Phó Giám đốc phụ trách : BSCKI. Dương Quốc Ninh

2. Bác sỹ:  Lê Tuấn Anh

3. Bác sỹ:Hoàng mạnh Cường

4. Cử nhân ĐD : La Phương Thảo

5. ĐD TH : Nguyễn Thị Diệu Quyên

 

BS.CKI Dương Quốc Ninh

Trình độ: Bác sĩ

SĐT: 0903455313

Chức vụ: Phó giám đốc – Phụ trách khoa

 

 II. Chức năng, nhiệm vụ: 

1. Chức năng:

Phòng kế hoạch tổng hợp của Trung tâm Y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Trung tâm.

- Chỉ đạo tuyến.

2. Nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm Y tế.

2. Tổ chức theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt để tổ chức thực hiện.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

5. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Trung tâm và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

6.  Phối hợp với các phoa, phòng xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu khoa học.

7. Là đầu mối tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Trung tâm, giữa Trung tâm với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế.

8. Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

9. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Trung tâm và quy định của Nhà nước.

10. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê và khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

11. Tổ chức công tác thường trực toàn Trung tâm.

12. Chủ trì xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

13. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn, công tác chỉ đạo tuyến báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

14. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện để Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền chủ trì thực hiện bình Bệnh án, Hội chẩn cấp Trung tâm, kiểm thảo tử vong.

15. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

16. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, chuyên môn.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.