4 -Thủ tục Khám cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe (TTYT/04/2017- TTHC )

 Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Đối tượng khám sức khỏe đến khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái (TTYT), nộp Giấy Khám sức khỏe (KSK) theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015; Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).

Bước 2: Khoa Khám bệnh đối chiếu ảnh trong giấy khám sức khỏe với người đến khám sức khỏe; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình khám sức khỏe cho đối tượng khám sức khỏe theo các nội dung ghi trong Phụ lục 2.

Bước 3: Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.

 Cách thức thực hiện

 

Đến trực tiếp tại Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái.

 Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm :

Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 Thời hạn giải quyết

 

1. Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Khoa Khám bệnh trả Giấy khám sức khỏe cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe;

2. Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: Trung tâm Y tế trả Giấy khám sức khỏe cho người được khám sức khỏe theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Tổ chức, Cá nhân

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Giấy khám sức khỏe

  Lệ phí

 

Đối với cá nhân: Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành.

Đối với tổ chức: Theo hợp đồng ký kết.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Phụ lục 2 - Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải về Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe.

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không có

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

2. Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

3. Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

4. Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải về Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe.