3 -Thủ tục Khám sức khỏe định kỳ (TTYT/03/2017- TTHC )

 Trình tự thực hiện

 

Bước 1. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ đến Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái liên hệ với phòng Quản lý chất lượng để làm các thủ tục khám sức khỏe định kỳ.

Bước 2. Khi Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái triển khai khám chữa bệnh định kỳ theo hợp đồng, các cơ sở đã ký hợp đồng cần xuất trình Hồ sơ sức khỏe (Đối với khám sức khỏe tập trung). Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Đối tượng khám sức khỏe cần xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khoẻ định kỳ.

Bước 3. Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và đối với các nghề, công việc có tiêu chuẩn sức khỏe riêng, thì Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái thực hiện các quy định của tiêu chuẩn hiện hành để được thực hiện khám sức khỏe.

Bước 4. Kết luận và trả sổ khám sức khoẻ định kỳ.

 Cách thức thực hiện

 

Đến trực tiếp tại Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái (Qua phòng Quản lý chất lượng).

 Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm :

- Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013.

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp KSK định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách KSK định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện KSK định kỳ theo hợp đồng.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 Thời hạn giải quyết

 

1. Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: Phòng Quản lý chất lượng trả Sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK.

2. Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: Phòng Quản lý chất lượng trả sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Tổ chức, Cá nhân

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Sổ khám sức khỏe định kỳ

  Lệ phí

 

Đối với cá nhân: Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành.

Đối với tổ chức: Theo hợp đồng ký kết.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT: Mẫu sổ KSK định kỳ

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không có

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

2. Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

3. Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

4. Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn khám sức khỏe.