SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /QĐ-TTYT

 

Móng Cái, ngày      tháng 06 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy trình khám bệnh ngoại trú áp dụng

 tại Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

 

           Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện;

Căn cứ Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31 tháng 05 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-SYT, ngày 28 tháng 04 năm 2020 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Quản lý chất lượng;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này quy trình khám bệnh ngoại trú áp dụng tại Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái.

          Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

          Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng KHTH, Trưởng phòng QLCL, trưởng/phó các khoa, phòng liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Như điều 3;

- Lưu VT, HS QLCL./.                                                         

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đoàn Ngọc Thủy

 

  SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ

ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

(Ban hành kèm theo quyết định số       /QĐ-TTYT ngày     tháng 06 năm 2021

của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

 

I. MỤC ĐÍCH

           - Thống nhất trình tự các bước thực hiện khám bệnh ngoại trú áp dụng tại Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, cải tiến quy trình và thủ tục trong khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của người bệnh.

           - Người bệnh biết rõ quy trình để cùng phối hợp với Trung tâm Y tế trong quá trình khám bệnh.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

           - Quy trình này áp dụng đối với người bệnh, nhân viên Trung tâm Y tế thực hiện các hoạt động liên quan đến khám bệnh ngoại trú tại Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái.

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ

           - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

           - Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện;

           - Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31 tháng 05 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT;

IV. THUẬT NGỮ - CHỮ VIẾT TẮT

           - NB:             Người bệnh

           - BHYT:        Bảo hiểm y tế

           - BHXH:       Bảo hiểm xã hội

 

 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Quy trình khám bệnh ngoại trú đối với người bệnh có thẻ BHYT