PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 

I. GIỚI THIỆU PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

          Phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái được thành lập năm 2008. Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, phòng Điều dưỡng sau khi được thành lập với chức năng nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định và một số chức năng theo quy chế bệnh viện.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC: Bao gồm có 02 CBVC-NLĐ.

 

Phó phòng: CN Phạm Thị Lưu

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

          Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

2. Nhiệm vụ:

          - Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong Trung tâm Y tế để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

          - Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
          - Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Trung tâm Y tế, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt;

          - Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

          - Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

          - Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

          - Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Trung tâm Y tế;

          - Đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

          - Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

          - Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh. viện;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm Y tế phân công.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

          Hướng tới đạt chuẩn năng lực nghề nghiệp theo Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam.

          Tăng cường chất lượng dịch vụ Điều dưỡng nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và tăng cường sự hài lòng của Người bệnh, người nhà người bệnh.

          Củng cố hệ thống quản lý Điều dưỡng, tăng cường năng lực quản lý và điều hành của cán bộ quản lý điều dưỡng tại các khoa phòng trong Trung tâm Y tế.