PHÒNG DÂN SỐ - TRUYỀN THÔNG

VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

 

Năm 1984, tại Quảng Ninh Ủy ban Dân số và sinh đẻ có kế hoạch cấp tỉnh, huyện, xã được thành lập, nhằm giúp việc UBND cùng cấp chỉ đạo công tác dân số và sinh đẻ ở địa phương. Năm 1985, Ủy ban Dân số và sinh đẻ có kế hoạch, được đổi tên thành Ủy ban Dân số - KHHGĐ. Hệ thống Uỷ ban dân số-KHHGĐ cấp tỉnh và huyện được tăng cường, cấp xã có Ban dân số-KHHGĐ và có cán bộ chuyên trách.

Giai đoạn 2001-2008, Uỷ ban Dân số-KHHGĐ cấp huyện hợp nhất với Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em và bổ sung thêm chức năng gia đình, thành Uỷ ban Dân số - GĐ&TE trực thuộc UBND thành phố.

Năm 2008, Uỷ ban Dân số - GĐ&TE giải thể, Trung tâm Dân số-KHHGĐ được thành lập, trực thuộc Sở Y tế. Tháng 11/2013, Trung tâm dân số-KHHGĐ Thành phố về trực thuộc UBND cùng cấp quản lý.

Năm 2018, Trung tâm Dân số-KHHGĐ sáp nhập vào Trung tâm y tế thành phố (theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 01/06/2018 của UBND Tỉnh) thành Trung tâm y tế đa chức năng, thành lập Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Dân số được thực hiện theo hướng dẫn số 1789/HD-SYT ngày 31/7/2018 của Sở Y tế Quảng Ninh.

Từ tháng 11/2021, Phòng Dân số đổi tên thành Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe, thêm chức năng truyền thông giáo dục sức khỏe (theo Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh)

 

CƠ CẤU, NHÂN SỰ

Trưởng phòng: CN Quách Thị Liên

 

Tổng số nhân sự hiện có: 04 cán bộ, viên chức

+  02 Đại học

+ 01 kỹ sư CNTT

+ 01 y sĩ

 

 

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Vị trí, chức năng:

Là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Trung tâm Y tế. Có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế, tham mưu với cấp trên trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dân số và phát triển trên địa bàn cấp huyện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Công tác Dân số

          - Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo cấp thành phố ban hành các, văn bản chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dân số và phát triển giai đoạn, hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của Sở Y tế và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

          - Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông Giáo dục về Dân số và phát triển trên địa bàn.

          - Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, Giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về Dân số- Truyền thông và Giáo dục sức khỏe và phát triển đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.

          - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về Dân số và phát triển được triển khai ở địa phương, của các Trạm y tế các xã, thị trấn, cộng tác viên Dân số- Truyền thông và Giáo dục sức khỏe thôn, khu; phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về Dân số- Kế hoạch hóa gia đình.

          - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ Dân số xã và cộng tác viên thôn, khu phố.

          - Triển khai thực hiện các dự án Dân số và phát triển trên địa bàn, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          - Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo chuyên ngành Dân số trên địa bàn thành phố; hỗ trợ vận hành kho dữ liệu điện tử về Dân số- KHHGĐ tại các Trạm y tế, các biểu mẫu, sổ, phiếu của cộng tác viên thôn, khu phố theo quy định.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/SKSS.

- Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quản lý cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ và Uỷ ban nhân dân thành phố giao.

2.2. Công tác Truyền thông và giáo dục sức khỏe

- Căn cứ định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, kế hoạch truyền thông - giáo dục sức khoẻ của Bộ Y tế và của CDC tỉnh, thành phố  để xây dựng kế hoạch Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ (TT-GDSK) và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ tại Trung tâm và trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức , cộng tác viên và các đối tượng làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ trong Trung tâm và trong địa bàn thành phố.

- Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trong Trung tâm và trên địa bàn thành phố.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ của đơn vị theo đúng qui định của pháp luật. Đặc biệt khai thác tốt Website của Trung tâm và phối hợp với Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh; Đài Truyền thanh truyền hình thành phố, tích cực đưa tin bài phản ánh hoạt động của Trung tâm đến người dân trong thành phố và tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động Maketting Trung tâm đối với các dịch vụ của đơn vị.

- Thực hiện công tác liên danh liên kết, xã hội hóa công tác truyền thông, GDSK hợp tác quốc tế về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ theo chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và triển khai các công tác tuyên truyền khác trong lĩnh vực y tế khi được Sở Y tế, Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố giao.

          2.3. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

2.4. Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm được giao cho phòng  theo quy định của pháp luật; nhận xét, đánh giá cán bộ các Trạm y tế và Y tế thôn bản trong thực hiện chương trình công tác.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

 THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trong những năm qua Phòng Dân số-TT&GDSK đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu như:

STT

Hình thức khen thưởng

Số hiệu, đơn vị công nhận

2015

Giấy khen có thành tích trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị 30TTG

Số 1821/QĐ-UBND ngày 4/6/2015 của UBND Thành phố Móng Cái

2015

Giấy khen có thành tích trong Tổng kết CTMT quốc gia dân số-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015

Số 2123/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND Thành phố Móng Cái

2015

Bằng khen có thành tích trong Tổng kết CTMT quốc gia dân số-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015

Số 4208/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND Tỉnh Quảng Ninh

2017

Giấy khen của Tổng cục Dân số-KHHGĐ:có thành tích xuất sắc trong công tác dân số-KHHGĐ năm 2017

Quyết định số 291/QĐ-TCDS ngày 29/12/2017 của Tổng cục Dân số-KHHGĐ

2019

Giấy khen của Tổng cục Dân số-KHHGĐ: Phòng Dân số có thành tích xuất sắc trong công tác dân số-KHHGĐ năm 2019

Quyết định số 451/QĐ-TCDS ngày 31/12/2019 của Tổng cục Dân số-KHHGĐ

2019

Giấy khen của Sở Y tế: Phòng Dân số có thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2019.

Quyết định số 2138/QĐ-SYT ngày 31/12/2019 của Sở Y tế

2020

Giấy khen của Sở Y tế có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình đề án  2015-2020.

Quyết định số 2039/QĐ-SYT ngày 31/12/2020 của Sở Y tế

2021

Giấy khen của Sở Y tế có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Dân số nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số.

Quyết định số 2026/QĐ-SYT ngày 03/12/2021 của Sở Y tế

2022

Giấy khen của Sở Y tế: Phòng Dân số-TTGDSK có thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2022.

Quyết định số 80/QĐ-SYT ngày 19/01/2023 của Sở Y tế

 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN