PHÒNG DÂN SỐ

I. Giới thiệu chung

Tên gọi: Phòng Dân số

Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 01/06/2018 của UBND Tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số-KHHGĐ trực thuộc UBND cấp huyện vào Trung tâm Y tế. Trung tâm Y tế TP Móng Cái thành lập phòng Dân số là đầu mối triển khai các hoạt động về công tác DS-KHHGĐ. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Dân số được thực hiện theo hướng dẫn số 1789/HD-SYT ngày 31/7/2018 của Sở Y tế.

Qua triển khai các hoạt động, Phòng Dân số- Trung tâm Y tế Móng Cái đã tích cực và chủ động tham mưu, chỉ đạo, triển khai các hoạt động về DS-KHHGĐ theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

II. Vị trí, chức năng nhiệm vụ:

1/ Vị trí chức năng: Phòng dân số là phòng chuyên môn thuộc Trung tâmY tế Thành phố Móng Cái, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm và cấp trên trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dân số và phát triển trên địa bàn Thành phố.

2/ Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo thành phố ban hành các văn bản thực chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dân số và phát triển giai đoạn, hàng năm theo chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh, của Sở Y tế và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về dân số và phát triển đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về Dân số và phát triển được triển khai tại địa phương. Phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về Dân số-KHHGĐ.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số xã và cộng tác viên thôn, bản, khu phố.

- Triển khai thực hiện các dự án Dân số và phát triển trên địa bàn, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo chuyên ngành, hỗ trợ vận hành kho dữ liệu điện tử về dân số - KHHGĐ tại các Trạm Y tế, các biểu mẫu, sổ, phiếu của cộng tác viên thôn, bản, khu phố theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao,

 

III. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số thành viên: 03

- Cử nhân Đại Học: 03

- Phó phòng phụ trách: Cử nhân Quách Thị Liên