PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

“Thân thiện - Gắn kết - Trách nhiệm - Hiệu quả”

 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, được kiện toàn theo Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

 

I. CƠ CẤU, NHÂN SỰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.TRƯƠNG THỊ THỤC

Phó Phòng

Bs.CKI.KHỔNG MINH TOÀN

Phó Phòng

 

 

 

 

 

 

Tổng số nhân sự: 10 cán bộ, nhân viên

+ 01 Chuyên khoa I

+ 01 Thạc sĩ y tế công cộng

+ 02 Bác sĩ

+ 03 Cử nhân điều dưỡng

+ 01 điều dưỡng cao đẳng

+ 02 kỹ sư công nghệ thông tin

 

 

 II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của toàn Trung tâm. Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn của đơn vị theo kế hoạch được duyệt. Đôn đốc và kiểm tra các khoa, phòng chuyên môn thực hiện Quy chế bệnh viện, quy chế chuyên môn và các quy định pháp luật về Dự phòng, Dân số, Khám chữa bệnh hiện hành.

Tham mưu Ban Giám đốc kế hoạch mua sắm, quản lý, sử dụng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng thực hiện nhiệm vụ toàn đơn vị.

Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng Đề án, kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ Y tế. Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện và theo dõi, giám sát, tổng kết hoạt động cải tiến chất lượng toàn đơn vị.

Công tác chỉ đạo tuyến

          Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ công tác Kế hoạch nghiệp vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của đơn vị.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

-. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong đơn vị và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị.

- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong trung tâm, giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh, dự phòng, dân số của đơn vị.

-  Phối hợp với khoa Kiểm soát dịch bệnh, YTCC, VSATTP, phòng Dân số để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước.

-  Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình giám đốc xét duyệt và trình Sở Y tế phê duyệt triển khai các kỹ thuật mới toàn đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của đơn vị để trình giám đốc xét duyệt và trình Sở Y tế phê duyệt triển khai, báo cáo, nghiệm thu theo quy định.

-  Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Tham mưu cho Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự: nhân sự đoàn khám và tổ chức khám.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

2.2. Nhiệm vụ công tác quản lý Khám chữa bệnh:

- Giúp ban Giám Đốc kiểm tra và đôn đốc thực hiện tất cả mọi công tác liên quan tới vấn đề khám chữa bệnh trong Trung tâm: chẩn đoán, điều trị, hội chẩn, chuyển viện, ra viện trong bệnh phòng.

- Hướng dẫn và giám sát thực hiện các quy chế chuyên môn: Quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế thường trực, quy chế cấp cứu, quy chế xử lý bệnh nhân tử vong...

- Quản lý bệnh nhân nhập viện (nội trú); Xác nhận chế độ BHYT và quản lý bệnh nhân nội trú có BHYT.

- Tham gia công tác phòng chống dịch trong Trung tâm.

- Cùng với các phòng chức năng khác giúp ban Giám Đốc thực hiện mọi chế độ kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế: 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, kiểm tra chéo giữa các bệnh viện trong toàn quốc.

- Giúp ban Giám đốc trong việc tiếp các cơ quan pháp luật để: Cấp giấy chứng thương và giấy báo tử cho bệnh nhân…

- Giúp việc cho Hội đồng thuốc và điều trị; Hội đồng chống nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh, cấp giấy xác nhận hành nghề theo quy định.

2.3. Nhiệm vụ công tác quản lý, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin.

- Xây dựng kế hoạch trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện về ứng dụng công nghệ thông tin toàn đơn vị.

- Vận hành, quản lý hệ thống mạng phần cứng và phần mềm; bảo trì hệ thống mạng và máy tính trong toàn Trung tâm.

- Trên cơ sở kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt, phòng chủ động đề xuất với Ban giám đốc mua sắm lắp đặt bổ sung, mở sổ quản lý theo dõi hoạt động hạ tầng CNTT, thực hiện  sửa chữa, thay thế các thiết bị đường truyền mạng, máy vi tính, máy in, wifi…trong toàn đơn vị đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ dược giao.

- Hỗ trợ các khoa, phòng sửa chữa khắc phục lỗi phần mềm quản lý khám chữa bệnh và các phần mềm có liên quan khác…đảm bảo thông suốt hoạt động đơn vị.

- Thực hiện đẩy dữ liệu khám chữa bệnh lên cổng thông tin thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định và chịu trách nhiệm phối hợp với các khoa phòng trong tra soát thông tin liên quan đến giám định, thanh toán BHYT.

- Tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của đơn vị có liên quan đến dữ liệu trên phần mềm QLBV khi được phân công nhiệm vụ.

2.4. Nhiệm vụ công tác cải tiến chất lượng.

- Đầu mối xây dựng Đề án, kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ Y tế theo giai đoạn, hàng năm.

- Đầu mối xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ cải tiến chất lượng như 5S, sai sót chuyên môn...

- Tổ chức triển khai thực hiện các lĩnh vực của phòng và theo dõi, giám sát, tổng kết hoạt động cải tiến chất lượng toàn đơn vị.

2.5. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực phòng quản lý.

2.6. Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong công tác bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.

2.7. Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang  thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về tăng cường tiết kiệm, tránh lãng điện, nước, vật tư văn phòng. Phân công cán bộ mở sổ theo dõi tài sản. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán kiểm kê tài sản của phòng hàng năm theo quy định. Báo cáo mọi mặt hoạt động theo quy định của Trung tâm.

2.8. Thực hiện quản lý người làm việc tại phòng về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của khoa và toàn Trung tâm.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Thành tích đạt được:

Tập thể cán bộ nhân viên phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cụ thể như sau:

   Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù có nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, song Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ đã nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn của Trung tâm y tế và ngành giao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng điều trị, điều dưỡng và phục vụ bệnh nhân.

  Chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch, mạnh dạn đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thiện và khắc phục mọi khó khăn, phối hợp với các phòng chức năng liên quan hướng dẫn các khoa lập kế hoạch, tích cực thực hiện và đã mang lại nhiều thành quả cho đơn vị.

- Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm thay đổi toàn diện về chuyên môn kỹ thuật lẫn tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ.

  - Tranh thủ và phát huy tối đa sự cố vấn, hỗ trợ, đào tạo chuyên sâu từ các chuyên gia đầu ngành tuyến trung ương, tuyến tỉnh, đặc biệt là TTND, BSCK II Nguyễn Quốc Hùng – Nguyên giám đốc bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh với các chuyên khoa Ngoại, Sản, Nhi; chỉ đạo tuyến của các Bệnh viện tuyến trên để triển khai thực hiện các kỹ thuật mới, chuyên sâu. Điều đó được chứng minh bằng hiệu quả trong suốt quá trình hoạt động của Trung tâm y tế: giường bệnh ngày càng tăng cao để đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của bệnh viện, số lượng bệnh nhân đến Trung tâm y tế điều trị ngày càng đông.

- Công tác lưu trữ hồ sơ bệnh án: là công đoạn cuối cùng của quá trình điều trị, việc lưu trữ tốt hồ sơ bệnh án sẽ giúp cho công tác nghiên cứu khoa học sau này và quản lý tình hình sức khỏe của người bệnh được chặt chẽ; Phòng đã thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ trền Phần mềm quản lý bệnh viện vẫn đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế

  - Công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Là một nhiệm vụ được Trung tâm y tế rất quan tâm, với vai trò là thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Trung tâm y tế, Phòng đã đề xuất giao cho các cá nhân khoa, phòng chủ động lựa chọn nghiên cứu các đề tài phù hợp với tình hình bệnh tật tại địa phương để ứng dụng vào công tác điều trị có hiệu quả, cụ thể trong số đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng khoa học Trung tâm y tế nghiệm thu trong năm 2022 thì có 03 đề tài là của nhân viên phòng .

   Công tác quản lý chất lượng:

  - Hàng năm căn cứ tình hình thực tế về chất lượng khám chữa bệnh tham mưu, xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Trung tâm và trình Giám đốc phê duyệt.

  - Phối hợp với các phòng/ban giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh, BHYT…

  - Triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng khám chữa bệnh. Hướng dẫn các khoa phòng triển khai thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng, xây dựng thương hiệu của đơn vị. Hàng năm tổ chức thành công việc đánh giá chất lượng nội bộ của Trung tâm. Kết quả Sở Y tế đánh giá chất lượng qua các năm đều cao hơn năm trước:

  Năm 2014: Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2,41

  Năm 2015: Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2,78

  Năm 2016: Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2,82

  Năm 2017: Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 2,89

  Năm 2018: Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,04

  Năm 2019: Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,15

  Năm 2020: Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,18

  Năm 2021: Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,28

  Công nghệ thông tin

  - Trong năm qua khoa khoa đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý bệnh nhân đã giảm bớt thủ tục hành chính và thuận lợi trong công tác quản lý thống kê, thanh toán viện phí và quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án, báo cáo..

  - Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị trình Giám đốc phê duyệt.

  - Tham mưu, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính để cải tiến chất lượng khám chữa bệnh.

  - Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý bệnh viện, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa phòng và với cơ quan của Sở Y tế, Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

  - Bảo đảm an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị, thường xuyên cập nhật các giải pháp bảo mật cho các máy tính tại đơn vị.

  - Hàng ngày gửi dữ liệu liên thông phục vụ giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với tỷ lệ 100%.

  - Triển khai trang Website điện tử với giao diện mới với nhiều tính năng thông minh.

  - Tham mưu, thực hiện đấu thầu thuê phần mềm quản lý bệnh viện mới được tính hợp nhiều tính tăng để tiến tới triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện thông minh.

  - Triển khai việc ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch Covid 19 của Trung tâm Y tế: khai báo y tế điện tử, quét mã QR xác nhận người ra vào Trung tâm Y tế, đẩy dữ liệu tiêm chủng điện tử, đẩy dữ liệu xét nghiệm điện tử

- Triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện Viettel His

2. Thành tích đạt được:

Năm

Hình Thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận thi đua; cơ quan ban hành Quyết định

2015

Bằng khen

Số: 685 /QĐ-UBND ngày 15/03/2016 của UBND Tỉnh Quảng Ninh

2017

Giấy khen

Số: 63/QĐ-SYT ngày 18/01/2018 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh

2018

Giấy khen

Số 30/QĐ-SYT ngày 10/01/2019 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh

2019

Giấy khen

Số: 2138/QĐ-SYT ngày 31/12/2019 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh

2021

Giấy khen

Số 144/QĐ-SYT ngày 25/01/2022 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh

2022

Bằng khen

Số 389/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2023 của UBND Tỉnh Quảng Ninh

 

 HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG: