Giám đốc: Đoàn Ngọc Thủy

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan (di động):  …………..

Email: ……………..@quangninh.gov.vn

 

  

 

Phó Giám đốc:  Dương Quốc Ninh

Trình độ chuyên môn: Bs.CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan (di động):  …………..

Email: ……………..@quangninh.gov.vn

 

 

  

 

Phó Giám đốc:  Hoàng Lưu Lan Anh

Trình độ chuyên môn: Bs.CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan (di động):  …………..

Email: ……………..@quangninh.gov.vn