PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 “Đoàn kết- Chủ động- Sáng tạo- Thành công vì sự phát triển Trung tâm Y tế”

 

 Phòng Tổ chức hành chính trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, được kiện toàn theo Quyết định số 4130/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

I. CƠ CẤU, NHÂN SỰ

Tổng số nhân sự: 10 cán bộ, nhân viên. Trong đó:

+ Đại học: 04

+ Cao đẳng: 01

+ Trung cấp : 01

+ Khác : 04

 

Trưởng phòng: Ds. Hoàng Linh

 

 

 

Lái xe: Nguyễn Văn Lượng

 

 

 

Lái xe: Bùi Duy Mùi

 

Lái xe: Lương Tú Phong

 

 

 

 

Công nhân Điện nước: Khúc Tiến Dung

 

 

 

Công nhân Điện nước: Nguyễn Văn Lương

 

 

Cử nhân Kê toán : Long Thị Chiêng

 

 

Văn thư : Đỗ Thị Ngọc Oanh

 

 

 

Cử nhân kế toán: Nguyễn Hải Yến

 

 

Cử nhân QTKD: Vũ Lương Quế Anh

 

 

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Tổ chức - Hành chính là tổ chức thuộc Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ Trung tâm. Tham mưu thực hiện công tác công nghệ thông tin, quản lý trang thông tin điện tử, thực hiện công tác hành chính, quản trị.

Phòng Tổ chức - Hành chính chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Trung tâm Y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Công tác tổ chức:

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế và tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý. Theo dõi, quản lý công tác tổ chức các khoa/phòng trực thuộc.

- Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Trung tâm: Tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các khoa/phòng thuộc Trung tâm theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và phù hợp với tình hình thực tế của ngành; tham mưu xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các khoa/phòng thuộc Trung tâm.

- Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm và thực hiện các quy định hiện hành trong quản lý và sử dụng chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và phân cấp quản lý.

2.2. Công tác quản lý nhân lực và công tác cán bộ:

- Xây dựng quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của đơn vị theo phân cấp của ngành.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, ngoại ngữ, quản lý, chuyên môn…Trình Sở Y tế quyết định thủ tục xét cử cán bộ, viên chức, lao động đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn (Đại học, sau đại học…).

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh viên chức y tế theo quy định.

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức đối với các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Trung tâm theo phân cấp quản lý.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, tiếp nhận, điều động, …theo quy định và phân cấp.

- Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức, lao động Trung tâm Y tế và hướng dẫn đánh giá viên chức, người lao động, bổ sung lý lịch viên chức, người lao động hàng năm.

2.3. Chế độ chính sách, tiền lương:

- Tham mưu bổ sung chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức, người lao động về chế độ, chính sách, tiền lương.

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về nâng bậc lương (thường xuyên đối với chức danh nghề nghiệp hạng II, Ban giám đốc, trước thời hạn, trước khi nghỉ hưu…), nghỉ hưu, thôi việc và trình giải quyết các nội dung khác có liên quan đến chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức, người lao động theo phân cấp.

2.4. Tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Lãnh đạo Trung tâm:

- Tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm.

- Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm đến các khoa/phòng trực thuộc.

- Tham mưu, điều phối việc thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí và phát ngôn của Trung tâm Y tế theo quy định và theo quy chế của ngành.

2.6. Thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Trung tâm xây dựng kế hoạch và tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

2.7. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần:

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần. Bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc, phục vụ công tác cho Trung tâm Y tế.

- Đầu mối tổ chức thực hiện tiếp khách, hiếu, hỷ theo quy định của nhà nước và theo quy chế của Trung tâm Y tế. Chịu trách nhiệm tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tại Trung tâm trong các ngày lễ, tết, tại các cuộc hội nghị, hội thảo của Trung tâm và các công việc khác có liên quan.

- Đầu mối, phối hợp với các phòng chức năng để triển khai thực hiện xây dựng Cơ quan văn hóa và hoạt động dân quân, tự vệ.

- Đầu mối, tổ chức mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị, vật tư văn phòng…phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Y  tế theo quy định.

- Là đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm và nội quy hoạt động của Trung tâm. Đầu mối triển khai công tác đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá, bình xét thi đua của Trung tâm.

2.8. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

 

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm Y tế, với tiêu chí hành động: “Đoàn kết- Chủ động- Sáng tạo- thành công vì sự phát triển Trung tâm Y tế”, tập thể phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu cho Ban Giám đốc và tổ chức thực hiện đạt được các kết quả chính như sau:

1. Lập kế hoạch tổ chức bộ máy và biên chế, quy hoạch và đào tạo cán bộ; tuyển dụng nhân lực phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Hoàn tất hồ sơ về hợp đồng, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, cử đi đào tạo, nâng bậc lương, xếp chuyển chức danh nghề nghiệp, đánh giá phân loại, thi đua khen thưởng, kỉ luật, thống kê báo cáo lao động và quản lý hồ sơ cán bộ theo đúng yêu cầu và thời gian qui định. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm Y tế.

2. Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi, đến, bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Y tế theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, công nghệ thông tin của Trung tâm Y tế.

3. Triển khai thực hiện tốt: “Quy tắc ứng xử”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “ Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ” và  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Đảm bảo cung cấp đủ điện, nước sạch và xử lí nước thải. Xây dựng môi trường Trung tâm Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo công tác an ninh- trật tự, phòng chống cháy nổ, đơn vị đạt chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự” và “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

6. Thực hiện kịp thời công tác vận chuyển bệnh cấp cứu và phục vụ công tác; Phối hợp đảm bảo các điều kiện tổ chức các Hội nghị, lễ, hoạt động phong trào của đơn vị.

Danh hiệu, thành tích:

Năm

Hình Thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận thi đua; cơ quan ban hành Quyết định

2016

Giấy khen

Số:50/QĐ-SYT ngày 17/01/2017 của  Sở Y tế Quảng Ninh Vv khen thưởng có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ 2016

2017

Giấy khen

Số: 63 /QĐ-SYT ngày 18/01/2018 của Sở Y tế Quảng Ninh Vv khen thưởng có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ 2017

2017

Giấy khen

Số 241/QĐ-CĐN ngày 06/12/2017 BCH Công đoàn ngành Y tế tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào CBCCVC, người lao động và hoạt động công đoàn năm 2017.

2018

Giấy khen

Số: 30/QĐ-SYT ngày 10/1/2019 của  Sở Y tế Quảng Ninh Vv khen thưởng có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ 2018

2019

Giấy khen

Số:2138/QĐ-SYT ngày 31/12/2019 của  Sở Y tế Quảng Ninh Vv khen thưởng có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ 2019

2020

Giấy khen

Số 2031/QĐ-SYT ngày 31/12/2020 đã đạt nhiều thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2020

2021

Giấy khen

Số 9449/QĐ-UBND thành phố Móng Cái ngày 11/08/2021 đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và thực hiện chiến dịch tiêm phòng Vacxin Covid-19 trên địa bàn thành phố Móng Cái.

2021

Giấy khen

QĐ số 144/QĐ-SYT ngày 25/01/2022 đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2021

2022

Bằng Khen

Quyết định số 389/QĐ - UBND  ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh  đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2022

 

HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG: