Khoa Dược (FACULTY OF PHARMACY)

I. Giới thiệu chung

Tên gọi: Khoa Dược

Cùng với sự ra đời của bệnh viện, Khoa Dược đã có mặt để cung ứng thuốc, hoá chất và vật tư tiêu hao. Đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.    

Hiện nay, với vai trò là một khoa dược trong Trung tâm y tế, Khoa Dược luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban lãnh đạo Trung tâm y tế giao cho: Đảm bảo cung ứng thuốc, hoá chất theo nhu cầu của Trung tâm y tế. Đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị của Trung tâm y tế, làm tham mưu cho Giám đốc trong việc mua thuốc, hoá chất và thuốc thử. Phát triển công tác thông tin thuốc và dược lâm sàng trong Trung tâm y tế. Từ cơ sở này, Khoa Dược đã góp phần quan trọng vào việc sử dụng thuốc trong Trung tâm y tế an toàn hợp lý, hiệu quả.

II. Vị trí, chức năng nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng.

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo.

- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

III. Cơ cấu tổ chức: Bao gồm 09 nhân viên (Gồm tổng số : 9 Dược sĩ CKI: 01, Dược sĩ đại học: 02, Dược sĩ cao đằng: 01, Dược sĩ trung học: 04, Ks trang thiết bị:     01)

 

CKI.DS Hoàng Quốc Bảo

Chuyên ngành: Dược

- Điện thoại: 0963.863.678

- Chức vụ: Trưởng khoa.

 

IV. Định hướng phát triển:

     Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm y tế.

    Phát triển công tác dược lâm sàng và thông tin thuốc.

    Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa.