KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. GIỚI THIỆU CHUNG                                                                         

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm Y tế TP Móng Cái được thành lập theo Thông tư số: 18/2009/TT-BYT ngày 14 /10/ 2009 hướng dẫn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh .                            

Sau một chặng đường hình thành và phát triển ,khoa KSNK đã đạt được những thành tựu đáng kể,đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân .đồng thời công tác KSNK bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh        .                                    

II . VỊ TRÍ , CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :                                                        

a) Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng (ban) Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc (thủ trưởng) phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc (thủ trưởng) đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

c) Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

- Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh (xét nghiệm) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

- Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

d) Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

đ) Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

e) Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

g) Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.

h) Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

i) Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

III. CƠ CẤU ,TỔ CHỨC

Bao gồm 09 nhân viên  (02 cử nhân điều dưỡng ,02 điều dưỡng cao đẳng ,04 hộ lý ,01 công nhân )

ẢNH

CN Bùi Thị Duyên

- Chuyên ngành : điều dưỡng

- Điện thoại :0985632216

- Chức vụ: Phó khoa

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

-Tiếp tục xây dựng các quy định,quy trình trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của bộ y tế và phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện

-tăng cường công tác giám sát và kiểm tra  về kiểm soát nhiễm khuẩn

-giám sát ,phát hiện và theo dõi các ca khiễm khuẩn bệnh viên ,kịp thời đưa ra biện pháp can thiệp

-Tăng cường giao lưu ,học hỏi hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về KSNK bệnh viện

-Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng ,nhiệm vụ của khoa .