KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Sạch sẽ- gọn gàng- An toàn người bệnh

 

  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập theo Thông tư:16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế, Quy định về Kiếm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Vị trí, chức năng:

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nhiễm khuẩn; khử khuẩn, tiệt khuẩn; xử lý đồ vải, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường của Trung tâm.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Đầu mối Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.2.  Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.3. Tham mưu việc thực hiện quy chế Kiểm soát nhiễm khuẩn của đơn vị.

2.4. Kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong đơn vị.

2.5. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn đơn vị.

2.6. Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn đơn vị.

2.7. Bảo đảm vệ sinh đơn vị sạch đẹp.

2.8. Giám sát mọi thành viên trong đơn vị thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng.

2.9. Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

- Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh (xét nghiệm) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

- Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

2.10.  Kiểm tra, đôn đốc viên chức, người lao động, học việc, sinh viên thực tập, người bệnh, người nhà người bệnh và khách hàng thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

2.11. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

2.11. Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.

2.12. Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

2.13. Thực hiện báo cáo định kỳ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định.

Thực hiện đào tạo liên tục cho nhân viên trong khoa và nhân viên các Trạm Y tế khi được giao nhiệm vụ để nâng cao năng lực chuyên môn. Tham gia tập huấn về Kiểm soát nhiễm khuẩn cho các các khoa lâm sàng nhằm nâng cao, đảm bảo chất lượng Kiểm soát nhiễm khuẩn và công tác chỉ đạo tuyến về công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn cho các tuyến dưới

2.14.  Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa ở cấp Tỉnh và cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu các đề tài về chuyên ngành Kiểm soát nhiễm khuẩn. Tham gia với các trạm y tế triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

2.15.  Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong công tác phòng bệnh, phòng dịch. Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lý các chất thải của khoa theo quy chế xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.

2.16. Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang  thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về thu viện phí và các dịch vụ khác đối với người bệnh điều trị tại khoa. Tăng cường tiết kiệm, tránh lãng phí tạo thêm nguồn kinh phí cho Trung tâm từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, dịch vụ tự nguyện, theo yêu cầu của người bệnh. Báo cáo mọi mặt hoạt động theo quy định của Trung tâm.

2.17.  Thực hiện quản lý người làm việc tại khoa về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của khoa và toàn Trung tâm.

2.18. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tiếp tục xây dựng các quy định, quy trình trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của bộ y tế và phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện

- Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra  về kiểm soát nhiễm khuẩn

- Giám sát, phát hiện và theo dõi các ca khiễm khuẩn bệnh viên ,kịp thời đưa ra biện pháp can thiệp

- Tăng cường giao lưu, học hỏi hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về KSNK bệnh viện

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng ,nhiệm vụ của khoa .