C?p c?u 05: 02032.207.488

??ng nh?p

Dnh cho nhn vin y t?

HOTLINE

C?P C?U 05:02032.207.488

B? Y T?:1900-9095

S? Y T?:0965.43.13.13

 

 

Khoa Truy?n Nhi?m

I. GI?I THI?U KHOA:
   Khoa Lây ???c thành l?p cùng v?i s? l?n m?nh và phát tri?n c?a Trung Tâm Y T?  và sau này g?i là khoa Truy?n Nhi?m.
??n nay nhân l?c có:
   - 01 bác s? chuyên khoa c?p I
   - 02  Bác s? chuyên khoa ??nh h??ng Truy?n Nhi?m.
   - 03 ?i?u d??ng.
   - Ch? tiêu g??ng b?nh: 15
   - 01 Phòng khám Truy?n Nhi?m, 1 phòng khám viêm gan.
??i ng? Bác s?, ?i?u d??ng c?a khoa ???c hu?n luy?n nghi?p v? chuyên môn cao và t?n tâm, t?n l?c trong công tác khám và ?i?u tr?, ch?m sóc cho nhân dân các dân t?c trong thành ph? và các huy?n lân c?n
II. CH?C N?NG NHI?M V?:
   Khoa Truy?n Nhi?m là khoa lâm sàng th?c hi?n khám ch?a b?nh b?ng ph??ng pháp n?i khoa. Phù h?p v?i nhi?m v? phân h?ng c?a b?nh vi?n.
   - Khám, t? v?n các b?nh Truy?n nhi?m nh? :
     + Cúm H1N1, H5N1, H7N9...
     + S?t vi rút.
     + S?t phát ban .
     + Viêm màng não.
     + S?i.
     + B?nh d?i.
     + Tay chân mi?ng.
     + L? tr?c trùng.
     + Quai b? .
     + Thu? ??u.
     + U?n ván.
     + I? ch?y
     + Viêm gan A, B, C ...
     + S?t mò
     + Suy gi?m mi?n d?ch .
     + S?t xu?t huy?t.
    - Các b?nh Truy?n nhi?m m?i n?i.
   - Phòng d?ch, ch?ng d?ch khi có các d?ch b?nh s?y ra.

III. NHÂN S? QUA CÁC TH?I K? :
Hi?n t?i:
   1. Tr??ng khoa: BS CK1 Lê Ng?c ??m
   2. BS V? Qu?c Huy, BS Tr?n Th? Tuy?t
   3. ?i?u d??ng tr??ng: ?i?u d??ng Tr?n Th? Lan

   4. ?i?u d??ng: Ph?m C?m Ng?c, ?i?u d??ng V? Th? Bích Ph??ng
IV. K?T QU? HO?T ??NG CHUYÊN MÔN:
   T? khi thành l?p cho ??n nay t?p th? khoa Truy?n nhi?m luôn nêu cao tinh th?n ?oàn k?t, hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao. Nhi?u n?m li?n khoa ??t Danh hi?u Lao ??ng tiên ti?n và cá nhân ??t các danh hi?u lao ??ng tiên ti?n.
V. H??NG PHÁT TRI?N C?A KHOA:
   - Khoa truy?n nhi?m TTYT Thành Ph? Móng Cái  có k? ho?ch phát tri?n trong giai ?o?n ti?p theo:
     + Trang thi?t b? máy móc h? tr? cho vi?c ?i?u tr?.
     + Áp d?ng nh?ng k? thu?t tiên ti?n trong d? phòng c?ng nh? trong ?i?u tr?   b?nh.

    + Nâng cao trình ?? chuyên môn cho nhân viên trong khoa.
     + Tham gia báo cáo chuyên ?? trong b?nh vi?n.
     + Cung c?p ch?t l??ng khám và ?i?u tr? t?t nh?t, ph?n ??u tr? thành n?i l?a ch?n ??u tiên c?a b?nh nhân khi có v?n ?? v? truy?n nhi?m.
     + L?y s? hài lòng c?a ng??i b?nh ?? ?ánh giá k?t qu? ho?t ??ng c?a bác s?, ?i?u d??ng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tin t?c s? ki?n

BSCK II - HONG TR?NG GIANG Th?c s? - ?INH HNG MINH BSCK I - ??NG MINH THU BSCK I - D??NG QU?C NINH BS - L??NG TH? H?I NH BSCK I - ?? TR??NG GIANG BS - KH?NG MINH TON

Giám ??c, Th?y thu?c ?u tú


Phó giám ??c

BSCK I - ??NG MINH THU

Phó giám ??c

BSCK I - D??NG QU?C NINH

Phó giám ??c


Tr??ng phòng KHTH

BSCK I - ?? TR??NG GIANG

Tr??ng khoa nhi


Bác s? khoa ngo?i

GI?I THI?U

 

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ???c h?p nh?t b?i 02 ??n v?: B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái và Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái t?i quy?t ??nh s?: 1330/Q?-UBND ngày 29/4/2016 c?a UBND t?nh Qu?ng Ninh v? vi?c thành l?p Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái tr?c thu?c S? Y t? trên c? s? h?p nh?t Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái v?i

B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái.

??c ti?p

TRUNG TÂM Y T? THÀNH PH? MÓNG CÁI
??a ch?: ???ng Tu? T?nh, ph??ng Ninh D??ng, TP Móng Cái, t?nh Qu?ng Ninh
?i?n tho?i: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP S?: 01/GPS?-STTTT c?p ngày 26/03/2018

Kh?o st s? hi lng c?a ng??i b?nh