C?p c?u 05: 02032.207.488

??ng nh?p

Dnh cho nhn vin y t?

HOTLINE

C?P C?U 05:02032.207.488

B? Y T?:1900-9095

S? Y T?:0965.43.13.13

 

 

QUY TRÌNH KHÁM CH?A B?NH

 

        B?nh vi?n là n?i ti?p nh?n m?i ng??i b?nh ??n c?p c?u, khám ch?a b?nh n?i trú và ngo?i trú theo các ch? ?? chính sách nhà n??c quy ??nh. 
T? ch?c khám s?c kho? và ch?ng nh?n s?c kho? theo quy ??nh c?a nhà n??c. 
Vì v?y quy trình ?ón ti?p h??ng d?n v?n chuy?n là m?t nhi?m v? h?t s?c quan tr?ng, và t?o ni?m tin cho ng??i b?nh khi ??n b?nh vi?n.

Nhân viên y t? ph?i ti?p ?ón b?nh nhân nhi?t tình chu ?áo, l?ch s?, thông c?m v?i n?i lo âu c?a b?nh nhân và ng??i nhà b?nh nhân, làm cho b?nh nhân tin t??ng vào kh? n?ng ch?a b?nh c?a b?nh vi?n. Gây ?n t??ng ban ??u t?t ??p cho b?nh nhân.
  
Quy trình khám ch?a b?nh  ???c mô t? tóm t?t qua s?  ?? sau :  

 


Tin t?c s? ki?n

BSCK II - HONG TR?NG GIANG Th?c s? - ?INH HNG MINH BSCK I - ??NG MINH THU BSCK I - D??NG QU?C NINH BS - L??NG TH? H?I NH BSCK I - ?? TR??NG GIANG BS - KH?NG MINH TON

Giám ??c, Th?y thu?c ?u tú


Phó giám ??c

BSCK I - ??NG MINH THU

Phó giám ??c

BSCK I - D??NG QU?C NINH

Phó giám ??c


Tr??ng phòng KHTH

BSCK I - ?? TR??NG GIANG

Tr??ng khoa nhi


Bác s? khoa ngo?i

GI?I THI?U

 

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ???c h?p nh?t b?i 02 ??n v?: B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái và Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái t?i quy?t ??nh s?: 1330/Q?-UBND ngày 29/4/2016 c?a UBND t?nh Qu?ng Ninh v? vi?c thành l?p Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái tr?c thu?c S? Y t? trên c? s? h?p nh?t Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái v?i

B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái.

??c ti?p

TRUNG TÂM Y T? THÀNH PH? MÓNG CÁI
??a ch?: ???ng Tu? T?nh, ph??ng Ninh D??ng, TP Móng Cái, t?nh Qu?ng Ninh
?i?n tho?i: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP S?: 01/GPS?-STTTT c?p ngày 26/03/2018

Kh?o st s? hi lng c?a ng??i b?nh