C?p c?u 05: 02032.207.488

??ng nh?p

Dnh cho nhn vin y t?

HOTLINE

C?P C?U 05:02032.207.488

B? Y T?:1900-9095

S? Y T?:0965.43.13.13

 

 

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái n?m trên ??a bàn ph??ng Ninh D??ng- thành ph? Móng Cái, t?nh Qu?ng Ninh v?i di?n tích 516,55km2, có ???ng biên gi?i trên ??t li?n 72 km ti?p giáp v?i n??c c?ng hoà nhân dân Trung Hoa, có c?a kh?u qu?c t? Móng Cái ti?p giáp v?i vùng duyên h?i r?ng l?n c?a mi?n nam Trung Qu?c, có 50km b? bi?n v?i trên 100.000 dân, g?m 17 xã, Ph??ng.

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ???c h?p nh?t b?i 02 ??n v?: B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái và Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái t?i quy?t ??nh s?: 1330/Q?-UBND ngày 29/4/2016 c?a UBND t?nh Qu?ng Ninh v? vi?c thành l?p Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái tr?c thu?c S? Y t? trên c? s? h?p nh?t Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái v?i B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái.

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái th?c hi?n ch?c n?ng, nhi?m v? chính: Cung c?p d?ch v? chuyên môn, k? thu?t v? Y t? d? phòng; khám b?nh, ch?a b?nh, ph?c h?i ch?c n?ng và các d?ch v? Y t? khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Trong nh?ng n?m qua, t?p th? cán b?, viên ch?c và ng??i lao ??ng luôn ?oàn k?t, nh?t trí cao, phát huy t?t truy?n th?ng th?c hi?n công tác Y ??c trong ch?m sóc và ?i?u tr? ng??i b?nh, hoàn thành t?t m?i nhi?m v? ???c giao, góp ph?n tích c?c trong công tác khám ch?a b?nh và ch?m sóc s?c kh?e cho nhân dân trên ??a bàn thành ph? và các vùng lân c?n.

*  V? t? ch?c b? máy:

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái là Trung tâm Y t? h?ng II, tr?c thu?c S? Y t? T?nh Qu?ng Ninh, có 250 gi??ng b?nh n?i trú, g?m 21 khoa, phòng (g?m6 phòng ch?c n?ng, 11 khoa lâm sàng, 4 khoa c?n lâm sàng) v?i t?ng s? biên ch?:170 cán b? viên ch?c, lao ??ng,

* Ch?t l??ng CBVC 

1. Bác s? CKII: 01     

2.  Bác s? CKI: 13 (Th?c s? 1)  

          3. Bác s?: 36.

          4.  D??c s?: 10. (CKI: 01, ??i h?c: 02, Trung c?p: 07)

5. ?i?u d??ng: 67 (?H:02, C?:05, Trung c?p:60)

6. K? thu?t viên Y: 11. ( KTV ?H:3 , C?: 2, KTV Trung c?p:6)

7. N? H? sinh: 9 ( NHS ?H: 01, NHS C?: 01)

8. Khác: 23

Cán b?, viên ch?c ???c b? trí ?úng chuyên ngành ?ào t?o các cán b?, viên ch?c luôn yên tâm ? v? trí công tác ???c phân công, phát huy ???c kh? n?ng chuyên môn, ki?n th?c ???c trang b? ph?c v? ng??i b?nh có hi?u qu?. Hi?n, Trung tâm ?ang ti?p t?c c? các bác s? và ?i?u d??ng ?i ?ào t?o chuyên khoa ?? ph?c v? cho công tác khám ch?a b?nh t?i c? s? và theo ?? án B?nh vi?n v? tinh c?a B?nh vi?n ??i h?c Y Hà N?i ?ã ???c B? Y t? phê duy?t.

          Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ?ã ?ng d?ng công ngh? thông tin trong khám, ch?a b?nh, qu?n lý b?nh vi?n … và còn là c? s? ?ào t?o cho tr??ng Cao ??ng Y t? Qu?ng Ninh, hàng n?m Trung tâm luôn có sinh viên ??n th?c t?p t?i ??n v?.

Cùng v?i vi?c phát tri?n ngu?n ngu?n nhân l?c, Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái còn ??u t? xây d?ng, nâng c?p và m? r?ng c? s? h? t?ng ??m b?o có ?? các phòng chuyên môn theo quy ??nh. ??c bi?t là ??u t? trang thi?t b? k? thu?t hi?n ??i nh?: Máy n?i soi tiêu hoá, Máy n?i soi TMH, Máy N?i soi C? T? cung k? thu?t s?, Máy ?o ?i?n Não ?? k? thu?t s?, H? th?ng M? n?i soi; Máy sinh hoá t? ??ng; máy XN ?ông máu t? ??ng, Máy c?y máu ??nh danh vi khu?n t? ??ng, H? th?ng máy ELISA; H? th?ng máy l?c th?n nhân t?o, máy ch?p XQ th??ng quy K? thu?t s?, h? th?ng CT.scanner  và các trang thi?t b? hi?n ??i khác ph?c v? cho công tác H?i s?c c?p c?u.

Trung tâm c?ng ?ã tri?n khai nhi?u k? thu?t m?i: M? thoát v? thành b?ng và thoát v? b?n có t?ng c??ng b?ng l??i. M? n?i soi ch?c n?ng m?i xoang, N?o VA gây mê b?ng ph??ng pháp Hummer qua n?i soi, C?t Amydal b?ng dao siêu âm, khâu l? th?ng d? dày b?ng ph??ng pháp n?i soi. C?t t? cung toàn ph?n, l?y s?i ???ng ti?t ni?u b?ng ph??ng pháp n?i soi. Tri?n khai ??n nguyên S? sinh, ?i?u tr? s? sinh non tháng b?ng ???ng t?nh m?ch. Th?c hi?n Xét nghi?m Mi?n d?ch: CEA, Beta HCG. Sinh hóa: Lipase, LDH, CRP, Ferritin, Phosphatase Ki?m. Vi sinh: Rotavirus; Ph?u thu?t thay kh?p háng toàn ph?n; Ph?u thu?t ghép khuy?t x??ng s?; L?c máu b?ng công ngh? th?m tách siêu l?c HDF online….???c tri?n khai và th?c hi?n m?t cách bài b?n.Là ??n v? Y t? tuy?n huy?n ??u tiên tri?n khai th?c hi?n các k? thu?t cao c?a b?nh vi?n tuy?n I và II nh?: Tán s?i ni?u qu?n qua n?i soi ng??c dòng b?ng ph??ng pháp Laser. Ph?u thu?t c?t tr? b?ng ph??ng pháp Longo. Tri?n khai ??n nguyên ?i?u tr? ??t qu?. Th?c hi?n Xét nghi?m Th? test nhanh 4 lo?i ch?t ma túy, Xét nghi?m phát hi?n s?m m?t s? d?u ?n Ung th?: ??nh l??ng AFP, CEA ... b?ng máy sinh hóa mi?n d?ch t? ??ng,?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a ng??i b?nh và nâng cao ch?t l??ng khám ch?a b?nh cho nhân dân.

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u khám ch?a b?nh ch?t l??ng cao cho nhân dân thành ph? Móng Cái và các vùng lân c?n. Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái  ?ã liên k?t v?i B?nh vi?n B?nh các b?nh nhi?t ??i (Chuy?n giao gói k? thu?t ch?n ?oán, ?i?u tr? và qu?n lý b?nh viêm gan B, C theo ?? án 1816 c?a B? Y t?), b?nh vi?n ?a khoa T?nh, B?nh vi?n Bãi cháy, B?nh vi?n S?n Nhi…v? chuyên giao các gói k? thu?t trong ch?n ?oán và ?i?u tr? thu?c các chuyên ngành: Ngo?i, S?n ph? khoa, Nhi s? sinh, Tai- M?i- H?ng, M?t.  Hi?n nay B? Y t? ?ã phê duy?t cho Trung tâm Y t? thánh ph? Móng Cái là b?nh vi?n v? tinh c?a B?nh vi?n ??i h?c Y Hà N?i giai ?o?n 2016-2021….. do ?ó, ch?t l??ng Khám, ch?a b?nh t?i Trung tâm Y t? ngày càng ???c nâng lên và là ??a ch? tin c?y c?a nhân dân thành ph? và các vùng lân c?n ??n khám ch?a b?nh.

B?ng nh?ng gi?i pháp thi?t th?c và hi?u qu? v?i ph??ng châm “ L?y Ng??i b?nh là trung tâm ph?c v?”, trong nh?ng n?m qua ch?t l?­?ng khám, ch?a b?nh ?ã ???c nâng lên m?t b­??c ?áng k?, t? m?t ??n v? ??ng ? cu?i c?a các trung tâm y t? c?a t?nh, ??n nay Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ?ã có th??ng hi?u và luôn thu?c 5 ??n v? ?i?u tr? d?n ??u c?a t?nh.

           Thành tích ??t ???c trong nh?ng n?m qua: Hàng n?m Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ??u ???c UBND t?nh, B? Y t? t?ng b?ng khen, n?m 2011 ???c UBND t?nh Qu?ng Ninh t?ng C? thi ?ua “Doanh nghi?p gi?i, c? quan v?n hóa” , n?m 2012 ???c t?ng C? thi ?ua . N?m 2011 Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái vinh d? ???c Th? t??ng Chính ph? t?ng B?ng khen.

Là B?nh vi?n v? tinh c?a B?nh vi?n Tr??ng ??i h?c Y Hà N?i. Trong th?i  gian t?i Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái t?p trung m?i ngu?n l?c cho phát tri?n, ch? ??ng  ??u t? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? y t? ??ng b?, chú tr?ng vi?c t?ng c??ng nâng cao ch?t l??ng và thu hút  ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao, nâng cao k? n?ng làm vi?c, trình ?? chuyên môn nghi?p v?, trình ?? qu?n lý, k? n?ng giao ti?p ?ng x?, h?t lòng ph?c v? ch?m sóc và b?o v? s?c kh?e nhân dân. T?o d?ng c?ng c? ni?m tin c?a nhân dân trong vi?c khám ch?a b?nh và ch?m sóc s?c kh?e, tr? thành ??a ch? tin c?y, uy tín c?a nhân dân trong thành ph? và các vùng lân c?n v? công tác khám ch?a b?nh và ch?m sóc s?c kh?e trong tình hình m?i.

 

L?ch s? Hình thành và phát tri?n 

1. B?nh Vi?n ?KKV Móng Cái sau giai ?o?n gi?i phóng (1954 - 1978) có tên là B?nh Vi?n Móng Cái.

BÁC S? V? V?N C?N B? TR??NG B? Y T? TH?M B?NH VI?N MÓNG CÁI

BÁC S? V? V?N C?N B? TR??NG B? Y T? TH?M B?NH VI?N NGÀY 22-6-1978

BÁC S? V? V?N C?N B? TR??NG B? Y T? TH?M B?NH VI?N N?M 1978

B?NH VI?N MÓNG CÁI NH?N C? THI ?UA C?A UBHC T?NH VÀ LHC? T?NH

B?NH VI?N MÓNG CÁI. NH?N C? THI ?UA C?A UBHC T?NH VÀ LHC? T?NH

2. N?m 1979 – 1993 Do ?nh H??ng c?a chi?n tranh biên gi?i, B?nh Vi?n Móng Cái Chuy?n lên KM 11 Huy?n H?i Ninh và L?y tên là B?nh Vi?n H?i Ninh.

3. N?m 1993 – 2004 B?nh Vi?n H?i Ninh l?i ??i tên thành Trung Tâm Y t? Móng Cái và Huy?n H?i Ninh c?ng ??i tên thành Th? Xã Móng Cái.

Cán B? Công Nhân Viên Ch?c h??ng ?ng tham gia t?t tr?ng cây

4. N?m 2005 B?nh Vi?n ?KKV Móng Cái ???c thành l?p tách ra t? Trung tâm Y t? Móng Cái.

L? Công b? Quy?t ??nh thành l?p B?nh Vi?n ?KKV Móng Cái

H?i Ngh? t?ng k?t thi ?ua K?t thúc n?m 2006 và Ph??ng h??ng phát tri?n 2007

B?nh Vi?n ?KKV Móng Cái tham d? H?i Th?o phòng ch?ng HIV/AIDS Xuyên biên gi?i ?ông H?ng Trung Qu?c – Móng Cái

5. Ho?t ??ng c?a B?nh Vi?n ?KKV Móng Cái 

??i H?i chi b? B?nh Vi?n ?KKV Móng Cái l?n th? XXVI nhi?m k? 2010 - 2015

??i H?i Công ?oàn B?nh Vi?n ?KKV  Móng Cái. ?/c Hoàng Tr?ng Giang Bí th? chi b? kiêm Giám ??c B?nh Vi?n ?KKV Móng Cái T?ng Hoa chúc M?ng ?/c Ch? t?ch Công ?oàn nhi?m k? 2010 - 2012

??i H?i chi ?oàn B?nh Vi?n ?KKV Móng Cái l?n th? III nhi?m k? 2009 - 2012

H?i ngh? T?ng k? phong trào thi ?ua yêu n??c n?m 2009 và K? Ni?m 55 n?m ngày th?y thu?c Vi?t Nam

H?i di?n V?n ngh? chào m?ng k? ni?m 55 n?m ngày Th?y Thu?c Vi?t Nam

 


Tin t?c s? ki?n

BSCK II - HONG TR?NG GIANG Th?c s? - ?INH HNG MINH BSCK I - ??NG MINH THU BSCK I - D??NG QU?C NINH BS - L??NG TH? H?I NH BSCK I - ?? TR??NG GIANG BS - KH?NG MINH TON

Giám ??c, Th?y thu?c ?u tú


Phó giám ??c

BSCK I - ??NG MINH THU

Phó giám ??c

BSCK I - D??NG QU?C NINH

Phó giám ??c


Tr??ng phòng KHTH

BSCK I - ?? TR??NG GIANG

Tr??ng khoa nhi


Bác s? khoa ngo?i

GI?I THI?U

 

Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái ???c h?p nh?t b?i 02 ??n v?: B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái và Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái t?i quy?t ??nh s?: 1330/Q?-UBND ngày 29/4/2016 c?a UBND t?nh Qu?ng Ninh v? vi?c thành l?p Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái tr?c thu?c S? Y t? trên c? s? h?p nh?t Trung tâm Y t? thành ph? Móng Cái v?i

B?nh vi?n ?a khoa khu v?c Móng Cái.

??c ti?p

TRUNG TÂM Y T? THÀNH PH? MÓNG CÁI
??a ch?: ???ng Tu? T?nh, ph??ng Ninh D??ng, TP Móng Cái, t?nh Qu?ng Ninh
?i?n tho?i: 02033.884.775 - Fax: 02033.884.775

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

GP S?: 01/GPS?-STTTT c?p ngày 26/03/2018

Kh?o st s? hi lng c?a ng??i b?nh